is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de lijst der professie van den derden' Regel blijkt, dat in 1702 P. de Rechter een opvolger ontvangen had in den persoon van pater

JOANNES DE LEEUW,

van wien mij niets anders bekend is dan dat hij (blijkens het Archief van het Aartsb. I 311) den 21 April 1731 te Kampen overleed. Zijn opvolger was pater

JOANNES BAPSISTA VAN CUIJCK,

die in 1738 overleed en opgevolgd werd door pater

FRANCISCUS VAN ELSENBROECK.

Vroeger kapelaan of socius bij P. J. van Cuyck, volgde hij deze als pastoor op den 12 April 1738. Blijkens den lijst der postulanten en prof essi van den derden Regel was hij reeds in 1734 te Kampen werkzaam. Den 15 Aug. van dat jaar toch legde »d’eerbare en deughsaeme doghter Joanna Thecla Vulker hare publike professie” in zijne handen af. i)

Kort daarop vertrok hij uit Kampen om als huispriester van den Heer van Honsein onder de parochie van Hoogland werkzaam te zijn. Den 18 November

1) IH een der oude doopboeken vond ik een los blaadje, waarop P. van Elsenbroeck aanteekeude: »In hoe folio annotavi ego fr. p'ranciscus van Elsenbroeck aliqua nomina baptizatorum, quae nomina inveni in aliquibus par\ds scedulis; quos baptizatos puto a V. P. Joanne van Kuyk vel ab aliquo fratre assistente, tamen sine anno nee niense nee die annotatos. Verosimiliter baptizati sunt anno 1736.”