Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te blusschen in het Schoonhuis of in den Dom. Met acht dagen wachtens was alles in orde geweest; en toch loopen de drie dwazen zich een blaauwtje; en het zijn geen minderen dan de hoogwaardige abt van St Paulus, een eerwaardig pastoor der Buurkerk en de eigen kapellaan van Keulens aartsbisschop. Geloove wie het wil. t) Als de stad Utrecht geen betere stukken

1) Er is meer. Ook de regeering der stad Utrecht, die in deze zaak het naast betrokken is, loopt in de val, als ware zij gausch van zinnen beroofd. Op 26 Juni zendt zij mannen ter uitvoering van een bevelschrift, dat eerst gegeven is op 29 Juni. Geen wonder dat die van Amersfoort de gezanten van Utrecht als krankzinnigen uit de stad joegen. En nog zijn we niet aan het einde. De beide brieven van 26 Juni beweeren kroesweg, dat elk als doorsteker werd gekoppeld met het aartsbisschoppelijk schrijven van 29 Juni; doch ieder, die het oog maar even opendoet, ziet aanstonds, dat er in laatstgemeld stuk, buiten de snede voor het hoofdzegel, wel een tweede maar geen derde snede is, zoodat er geen spraak kan zijn van twee doorstekers, die beide beweeren er te zijn aangehangen. We zullen er nu maar niet op aandringen, dat althans de twee stukken van 26 Juni, zoo ze echt waren, niet te Utrecht moesten berusten, maar te Keulen. Of zou de aartsbisschop ter beschaming der mannen de stukken hebben terug gezonden, en deze door de onnoozelen zoo maar zijn Doch ook het eerste stuk kan onmogelijk echt zijn. We reppen er niet van, dat het ook te Keulen moest berusten, wijl de eisch luidt, dat de mannen het getuigenis hunner uitvoering door het hoofdschrijven moesten steken en naar Keulen opzenden. Afdoende is, dat dit laatste heet te zijn gegeven op Woensdag na St Jan van het jaar 1300. In dit jaar is B de Zondag-letter; Woensdag na St Jan geeft dus 29 Juni. Maar op dien dag viert heel de H. Kerk het hoogtij van St Peter en Paul en Keulens aartsbisschop weet er niets af? Alweer een man, die voor Meer-en-Berg zich aanbeveelt! In trouwe; heeft ooit een vervalscher zich zoo dom aangesteld als hier geschiedt?

Sluiten