is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

(i 8 Juli 15^6.)

De Gecommitteerden tot het Seminarie, opgcricht uit kracht van het heilig Concilie te Trente, aan dc7i Aartsbisschop van Utrecht.

Zij zetten uiteen, met welke moeilijkheden zij te kampen hebben bij het bestuur der Hicronymusschool, die zij van de Hicronymus-broedcrs hebben gekocht met het doel, daar een Seminarie op te richten. Zij verzoeken Z. D. H. hen te willen ontvangen, om samen maatregelen te beramen tot verbetering van den toestand, of anders tenminste schriftelijk atitwoord te geven betreffende de genoemde moeilijkheden.

Reverendissime illustrissime et amplissime domine. Exponitur reverendissimae, illustrissimae et amplissimae Celsitudini vestrae pro parte Commissariorum Seminarii in vim sacrosancti Concilii Tridentini erecti, per eandem Celsitudinem vestram et quinque ecclesias Trajectenses deputatorum, quod quum ante aliquot annos cum auctoritate et consensu Celsitudinis vestrae, predictae ecclesiae aut ipsarum deputati, scholam fratrum Hieronymitanorum una cum suis omnibus dependentiis et annexis, a fratribus sancti Hieronijmi emerint, animo et intentione ibi Seminarium erigendi, scholamque hactenus quinque et amplius annis per suos scholarum Rectores regi curaverint, ac jam multa obstent, quominus schola cum Seminario recte et utiliter regi possit. Primo quod nulla sit abolitio particularium scholarum, sine qua schola ista generalis, usque ad internecionem, cum magno dedecore et injuria Seminarii, plane est interitura. Deinde quod in locum defuncti reverendi domini Ebronensis nullus adhuc per