Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denhoek, dat ook voor de geschiedenis van het oude bisdom Utrecht talrijke gegevens biedt.

Historisch Genootschap gev. te Utrecht. Bijdragen en Mededeelingen. Deel XX (Amst. Joh. Muller 1899.)

Dr. A. H. L. Hensen geeft blz. i—46 een inleiding op en den tekst van eene kroniek van het Fraterhuis te Gouda, geschreven in 1483 door den rector Henric van Arnhem. Deze kroniek bevat de lotgevallen dezer kloostergemeenschap sinds hare stichting in 1419 tot het jaar 1456.

Blz. 193—238 deelt Fr. von Weech, na een Duitsche inleiding, de op ons land betrekking hebbende aanteekingen mede uit het Italiaansche dagboek, dat Mgr. Giuseppe Garampi, later kardinaal, heeft gemaakt tijdens zijn reis door Duitschland en Holland, ten jare 1764. Daaronder bevinden zich niet onbelangrijke opmerkingen over den godsdienstigen en kerkelijken toestand van ons Roomsch voorgeslacht in de voornaamste steden

Deel XXI, blz. 333—342.

Dr. J. S. van Veen publiceert hier eenige brieven van Joost van Cranevelt uit Groningen (Juni—Juli 1568). Deze was toen in het Predikheerenklooster te Groningen ooggetuige van de schermutselingen, tegen de Spaansche troepen gevoerd door de Geuzen die zich onder Bodewijk van Nassau hadden verschanst in het nabij de stad gelegen klooster Senwarden. Zijn beschrijving dezer schermutselingen is ook onder kerkeUjk-godsdienstig opzicht niet zonder waarde voor de kennis van dien troebelen tijd.

Hofstede de Groot, Dr. C. Utrechtsche Kerken. Teokeningen en schilderijen van Pieter Saenredam. (Haarlem, Emrik en Binger 1899).

Dit prachtwerk, uitgegeven met ondersteuning van het Prov. Utr. Genootschap van K. en W., bevat 31 afbeeldingen van oude Utrechtsche kapittel- en en parochiekerken, alsook van de St. Catharinakerk, thans kathedraal, en van de St. Cnnerakerk en toren te Rhenen, naar teekeneningen en schilderijen van Pieter Saenredam, geb. 1597, j- 1665. Het meerendeel der oorspronkelijke teekeningen bevindt zich op het gemeente-archief van Utrecht. Een verklarende inleiding van Dr. H. de G. gaat vooraf. Het

Sluiten