is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en van het perijkel van verleiding te bewaaren. Deesen oorlof dan schriftelijk verkreegen hebbende is gekoomen i) tot Baarle een dorp gelegen bij Zoesdijk, in hetwelk de voorseide kinderen woonden bij haare moeder en stief-vader en den tweeden dag naar zijne komste, is hij gevangen genoomen van den schout of officier van de plaatse en is gesteld in een particuliere kamer, dewelke nagt en dag met eenen of twee dienaars bewaart wierd.

Als wanneer de gevangenis van deesen pater is gekoomen ter ooren van den Doorlugstigsten Aartsbisschop van Sebaste Apostolischen Vicarius-generaal van Holland 3), en hier ook door verwittigt zijnde den Zeer Eerweerdigen pater Provinciaal en den oversten van den Missie 4), hebben zij geoordeelt dienstiger te zijn tot meerder glorie van God en beleidingen van het waaragtig catholijk Geloof den voorseiden pater in de gevangenis te laaten, als wel de 600 guldens te geeven, dewelke den Schout was verzoekende.

Dit nu zoo beslooten, en aan den gevangen pater te kennen gegeven zijnde, is zijn gemoed met zoo groote blijdschap en troost vervult geweest, dat hij dezelve met brieven te kennen heeft gegeeven aan den Zeer Eerweerdigen pater Provinciaal, als ook aan sijne

•j Hij bezweek »detentionis niense octavo”, 4 Mei 1690, en »den tweeden dag naar zijne komste is (was) hij gevangen genoomen.” Wij weten dus, omstreeks welken tyd hij Ammerzoden verlaten heeft.

2) Baarle staat foutief voor Baarne, thans Baarn, tot welke gemeente behooren de geh. Eembrugge, Pijnenburg, Soestdijk en Zantvoort. Zie Van der Aa, Aardrijksk. Woordenb. d. Nederlanden, dl. 11, blz. 21; dl. X, blz. 548.

3) Petrus Codde.

I) Superior Missionis, d. i. van de Missionarissen der Nederduitscbe Minderbroeders-provincie, was alsdan Aegidius Morgatius, miss. in »de Boom” te Amsterdam.