Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

placht te schrijven. Hij was een zoon van Theodorus van Eyll bij Anna Maria van Dijk. Van diens vader bevindt zich in het archief der Roomsche kerk te Groenlo een stuk, op Zondag 10/20 September 1699 geteekend door Theodorus van Eyll J(uris) U(triusque) D(octor), waarin de schrijver ten gelieve van Groenlo’s Katholieken getuigenis aflegt van hetgeen hij dien Zondag in den H. Dienst op Pannemans-stede aldaar gehoord heeft en gezien. Eene N.B. aan dit stuk toegevoegd zegt ons: »Dieser heer haht viel güttern umb »Groll, wohnet zu Sutphen. Seine beyde heeren brudern »wohnen zu Romen, der eine Poenitentiarius, “) der »andere gleichfals Doctor juris. Seines Vattern bruder »guardian zu Mastricht van denen Patribus observan»tiae.” Ploe die Doctor in de beide rechten den Katholieken alhier in netelige omstandigheden willig zijnen dienst bood, werd reeds aangetoond in dit Archief, XXlll bl. 278.

Gelijk zijn vader Theodorus legde ook de jeugdige Wessel van Eyll zich toe op de rechten; doch waar hij zijne studiën deed, weten we niet; we gissen te Keulen of te Douai. Ook bleek ons niet met juistheid, welken graad hij zich won: soms wordt hij Dr, soms Mr genoemd door mannen, op wier getuigenis men zou meenen te kunnen afgaan; stellig echter was hij gerechtigd, inj het graafschap Zutphen als advocaat voor de balie op te treden. Dat hij, evenals zijn vader, de Katholieken in moeilijke omstandigheden zijne hulp leende, zien we in De Katholiek, d. 20 bl. 211, waar hij optreedt ter ontzetting van Lichtenvoorde’s pastoor.

1) Vennoedelijk doelt dit op deii eerw. vader Jacobus van Eyll, hierboven gemeld; deze schijnt altlians niet in ons vaderland te hebben gearbeid.

Sluiten