Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pastorem in Wilp, citiren ende examineeren.” Onnoodig te zeggen, dat »’s heeren trouwe dienaren” hierin niet te kort geschoten zijn; »niaer hij is deses ongeacht uutgebleven.” (hl. 53.) – Eer zij den man, dat hij noch de mogende heeren Kanselier en Raden, noch de ingedrongen dienaren des woords voor zuilen der waarheid heeft willen erkennen.

Niet lang daarna moet de oude strijder gevallen zijn op zijn post of verdreven uit zijn perk. Wantin 1598 kwam Georgius Mullerus (Mollerus of ter Mollen) als »dienaar des Goddel. Woords” te Wilp. en toen hij twee jaren later naar Doetinchem vertrok,] werd hij hier opgevolgd door Godschalck Aeltius, die in December 1606 predikant werd te Bolsward en in 1619 te Arnhem.

In het voorjaar van 1607 erlangde Wilp een nieuwen prediker in Huyge Halewech Arendsz., die in Dec. 1601 te Leiden student was, in 1603 predikant werd te Raalte. en vervolgens alhier. In den herfst van 1617 werd hij hier opgevolgd door Huyge de Haen, een kleinzoon van heer Karei de Haen, afgevallen pastoor van Deventer. En zoo ging het voort.

De aanhoudende jager vangt het wild: op de Veluwe en te Wilp deden het ook de mannen der »Christelijke Historie.”

25 Nov. 1899.

J. H. HOFMAN.

Te verbeteren feilen in deel XXVI.

bl. 96 reg. 6v. o. staat: exe .... lees: executoralium

» 391 ï 13 V. b. » nagestreeft » uagestreefd

» 401 » 3V. o. » waarchtig » waarachtig

» 414 » 3V. b. » Stiche » Stichte

» 444 » i 6 V. b. » » Juni » ii Juni

Sluiten