Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven, doch minstens veertig jaren zijn hem daarbij ontglipt, gelijk de stichtingsoorkonde zelf aanduidt. Want deze bestaat nog, bewaard als zij is in het archief der havezate Medler onder Vorden. i) Zij getuigt, dat een van Wichmonds eigengeërfden, genaamd Wolter de Dempige, met Lumme zijne gade, ter eere Gods aan Sint Liudgers-kerk aldaar vermaakte ten eersten een kamp lands, »het Goerslach” geheeten, bij Suideras’ molen gelegen; ten anderen een akker, bij den laatsen staak aan »den Vogelsanck” liggend, schietend met het eene eind aan de straat, met het andere aan de laak; ten derden een huis met erf dicht bij Wichmonds kerk gelegen, toen bewoond door »Flerman de Coster,” zijnde al deze drie edel eigen erven, binnen het kerspel van Wichmond gelegen en met niets bezwaard; ten vierden maakt hij een uitgang van 24 heeren-ponden, jaarlijks op St. Petersdag te heffen uit »des Vrischers-guet” bij den Toldijk in het kerspel van Steenderen. Hij schonk dat al tot stichting eener vicarie in Wichmonds kerk onder de hoede van O. L. Vrouw en Sinte Kathrijne,

1) zij is daar iii dubbeltal aanwezig, beide gegeven op 25 September, docb de eene in 1444, de andere in 1445, beide eensluidend van zin met een klein verschil in woorden, beide voorzien èn van hun zegel èn van een eensluidenden doorsteker, die op I October 1445 door bisschep Roelof werd gegeven en de bevestiging inhoudt der gedane stichting. Daarnevens gaat nog een afschrift, genomen door een oude hand en geleverd op papier, waarin tot watermerk eene P staat ongeveer van gedaante, als de heer Stoppelaar ons te zien geeft uit het jaar 1489. (Het Pafier, bl. 73, XII, no. 12.) Heusche dank zij hier nogmaals betuigd aan den grootmoedigen eigenaar, den hoogwelgeboren heer Thedoor Zeno Jan Pieter Baron van Dordt tot Medler, die mij zoo welwillend inzage gaf van deze en meer andere merkwaardige Stukken en even goedgunstig mij afschrift ervan liet nemen.

Sluiten