Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrije personen gehadt ende gedoocht hebben ter cause vant graven derzelver Grifte met dieser aancleeft, ende dit nae advenant van der grote van el ex zijn veen. Ende vuijt onser meerder gratie, opdat den dienst Godts aldair te bat mach onderhonden worden, hebben totter zelver parochiekercke geapplicqueert, geappropriecrt ende geuniert, appliceren, approprieren ende unieren mits desen onsen voirs. brijeve die prebende eertijts gefondeert upt huijs ther Horst, nu gepossideert bij heer Wouter Poth, om van dezelve applicatie ende unie te genijeten ende gebruicken naeden overlijden van den voirs. heer Wouter; mits nochtans dat in recognitie van desen onsen consente die onvrije geërfden, gebruickende die voirs. Grifte, tonsen prouffijte betaelen zullen van elck bont turffven, die zij vuijt in den Rijn voeren zullen, eenen halven stuver op elcke scouwe turfs bij maniere van thollen, hoewel dair voren bij de vrije wesende jegenwoirdelijck nijet meer betaelt en wort dan een oirt stuvers, behoudelick dat die voirs. geërfden onvrij wesende beur verclairs totte voirs. contributie gehouden zullen wesen te doen binnen een jair nair date van desen onsen octroije ende publicatie dairop gevolcht, behoudelicken oick dat dije toecomende pastoir van de voirs. nijeuwe parochiekercke, die wij dairinne sullen stellen, gehouden zal worden persoenlijck aldair te resideren ende die pastorie zelfs bedienen opte verbuerte van dien, reserverende altijts tot ons ende onse nacommers, als erffheren der stadt, steden ende landen van Utrecht, dairvan die collatie, diewelcke onse jegenwoirdige brijeve van octroije zij supplianten tot onser verseeckertheijt gehouden sullen zijn binnen twe maenden nair date van desen te presenteren in de voirs. onse

Sluiten