Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noviter erectam in honorem Salvatoris mundi et omnium sanctorum, adhibitis solemnitatibus ad hoe requisitis. In quorum omnium fidem presentes litteras manu propria subnotavimus. Actum Trajecti 3 Junij a" 1566.

Joes Knijff scripsit hec manu propria.

Dc Veenraden van Vecnendaal hcsluttcn het zilverwerk der kerk aldaar te gelde te maken.

1579, Februari j.

Also de veenraden der Geldersche ende Reenensche veenen opten 28 Novembri sfi 1578 Wouter van Leuwen, camelaer der veengenooten, gecommitteert hebben te reijsen in Veenendaell ende te halen ende brengen binnen Utrecht de kelck, theylich sacramentsvat, paes, pullen, heijlich olisvat, om te stellen in bewaerder handt opdat die nijt genomen ofte ontweldicht en werden, welck silverwerck den voors. camelaer binnen Utrecht gebrocht heeft ende den veenraden gepresenteert dat sij deselve in bewaernisse stellen souden, so haeren goeden raedt orbaerlicx docht, want hem nijt gelegen was deselve te bewaeren in desen perijculosen tijt ende beducht is dat hem meer schade ende perikels om der kercken silver mochte geschieden, alst int licht quaem dat in sijn huijs sulcx bewaerdt werde.

De veenraden onderscreven gehoert des camelaers presentatie mitsgaeders sijn bezwaernisse, die hij voorslaet, hebben elcx de bewaernisse des silvers gerefuseert om de redenen, bij den camelaer gealligeert, eeijntolick overwegende verscheijden swaricheijden ende mede dat de veengenoten bij sloote van de leste rekeninge merkelick ten achteren waeren ende geenen nijeuwen

Sluiten