Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tigheid van dien twijfel te erkennen. De onechtheid toch der twee hier volgende documenten is aan geen twijfel onderhevig en maakt ook de authenticiteit van het andere minstens zeer verdacht. AI de drie s,tukken zijn op dezelfde soort papier, ofschoon door verschillende handen, geschreven en hebben blijkbaar dezelfde herkomst.

Welnu, de twee hier volgende stukken laten aan hun onechtheid geen twijfel over. De 14° eeuwsche oorkondenstijl luidt geheel anders dan hier gebezigd wordt. Verschillende (door mij gecursiveerde) uitdrukkingen verraden een sterk-humanistischen naklank, die wijst op een vervaardiging in de i6® of 17'* eeuw. Ook andere termen, als ahbatem voor een klooster van Augustijner-koorheeren (nog a fortiori van Augustinessenl), die er geen abt op nahielden; als vtcar., die aan de Apostolische Vicarissen der eeuw doet denken en bij onze middeleeuwsche bisschoppen totaal onbekend was; de onjuiste dagteekening, waardoor de akte der verkiezing op 26 Augustus (zoogenaamd tien dagen na het feest van den H. Augustinusl) en de bisschoppelijke bevestigingsoorkonde op den genoemden feestdag-zelf (28 Augustus) wordt uitgevaardigd; eindelijk de niet minder onnoozele flater, die paus Urbanus (t 15 October 1389) nog in 1391 laat regeeren, al zulke kenteekenen bestempelen deze afschriften ontwijfelbaar tot een domme vervalsching van lateren tijd.

De onechte stukken luiden als volgt:

1391, Augustus 26.

Akte der verkiezing van Albert van Wijnbergen tot abt van het klooster der Augustjner-orde te Harderwijk.

Anno Doiuiiii millesimo treceutesimo nouagesimo primo, vicesima et sexta die meusis Augusti, postque decem dies natalis sancti patris

Sluiten