Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvang gemaakt met het bouwen van het nieuwe Domkoor. Adelbolds Dom was dus veroordeeld, en er moet des te minder bezwaar geweest zijn, om ook den beschadigden tweeden westtoren tot op het kerkdak af te breken. Hij wordt sedert ook niet meer vermeld i). Zoo is het dus zeer verklaarbaar, dat op het denkelijk omstreeks 1253 (juist even na den brand) vervaardigde zegel der provisoren de kerk zonder westtorens voorkomt.

Ziedaar alles, wat ons zegel ons omtrent den ouden Dom van Utrecht leert. Gelukkig kunnen wij uit eene andere, niet minder betrouwbare bron deze schaarsche gegevens nog belangrijk aanvullen. De merkwaardige ordinarius van den Dom, die tot mijne verwondering nog steeds ongedrukt blijft, hoewel de ordinarii van minder belangrijke kerken reeds gedrukt zijn, dagteekent van voor Het is te verwachten, dat deze merkwaardige oude ordinarius, als hij de

1) De Geer, Het oude Trecht. p. iii noot 2 citeert nog eene oorkonde van 1300, die .spreekt van eene plaats »inter turrini S. Martini et donmni danstraleni S. Salvatoris" ; maar liet citaat is niet geheel juist. De bedoelde woorden komen voor in eene ongedateerde oorkonde (Vermeulen, Inventaris der charters, no. 621), die door Vermeulen gissenderwijs tot omstreeks 1300 gebracht wordt, ten onrechte, want uit den tekst blijkt, dat het stuk 20 jaren jonger moet zijn. Immers men was toen bezig met toebereidselen voor den bouw van den nieuwen Domtoren, en blijkens het verband is dan ook deze toren, niet die van den ouden Dom bedoeld. (Het bedoelde klaustrale huis van Oudmunster ten noorden \'an den Domtoren is blijkbaar het gebouw, welks fundamenten even ten noorden van die van den toren onlangs bij het opmeten van den toren blootgelegd zijn.)

“) Ik kan dit hier niet bewijzen, elders hoop ik het eerlang te doen.

Sluiten