is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het Domkapittel te verrichten plechtigheden beschrijft, ons telkens terloops inlichtingen zal geven over allerlei bijzonderheden van het gebouw, waarin die plechtigheden zullen plaatsvinden. Deze verwachting wordt, wanneer wij het onderzoek beginnen, niet teleurgesteld.

Allereerst vernemen wij, dat de oude Dom drie koren had: hij beveelt eenmaal, dat aan de kanunniken en vicarissen zekere uitdeelingen zullen gedaan worden, en voegt dan daarbij: »et aliis in secundo vel in tercio choro stantibus 1/3 libre.« Er kan geen twijfel zijn aan de juistheid onzer opvatting van deze mededeeling, want naast het »chorus B. Martini* worden ook het »chorus S. Marie* en het »chorus S. Johannis* genoemd. Over de ligging der drie koren kan, nu wij deze namen kennen, nauwelijks onzekerheid bestaan: immers zooals de H. Maagd en St. Jan steeds onder het kruis van Christus afgebeeld worden, is het wel niet twijfelachtig, dat men hier, waar de kruisvorm der kerken geacht werd symbolisch aan het kruis van Christus te herinneren ook de aan de 11. Maagd en aan St. Jan gewijde koren zal geplaatst hebben ten noorden en ten zuiden van het hoofdkoor, waar de plaats van het hoofd van Christus geacht werd te zijn.

Hoewel ook in den ordinarius nergens sprake is van eene krypt, schijnt toch het hoofdkoor vrij hoog geweest te zijn: eene trap leidde daarheen en, wat sterker is, in het midden voor het koor stond een altaar i). De trappen namen dus niet de volle breedte

1) Evenals (volgens den ordinarius) liet geval was voor het koor der St. Pieterskerk, en ook voor het koor der St. Salvatorskerk, die beiden krypton bezaten.