Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal begonnen zijn i). Spoedig werd toen echter het geheele nieuwe koor voltooid en moest natuurlijk ook het (oostelijke) transept van Adelbold’s stichting daarvoor plaats maken. De hooge lantaarn van het Domkoor schijnt wel later, maar toch nog in het begin der eeuw gebouwd te zijn. Toen werd, verre ten westen van den ouden, van hare westtorens beroofden ouden Dom, de bouw van den reusachtigen Domtoren ondernomen en zonder staking voltooid (1321 —1382). En niet lang daarna werd de sacristie ten noorden van het koor gebouwd 2). Toen rustte het werk voor langen tijd.

Het is deze periode in de bouwgeschiedenis van onzen Dom, toen het schip der oude kerk nog in stand was gebleven tusschen den nieuwen toren en het nieuwe koor, die ons schijnt afgebeeld te worden op het tryptiek met de kruisiging van Christus, dat voor eenige jaren door het rijk in Spanje werd aangekocht en thans in het Rijksmuseum berust. Eene reproductie van dit gezicht op den Dom volgt hierna (op plaat III).

Niet waar, de gelijkenis is treffend? Dat is onze Domtoren met zijne drie verdiepingen, zijne smalle nissen en zijn doorluchtig achtkant! Dat is het lange Domkoor met zijne hooge lantaarn, die wij allen kennen I En die lage romaansche kerk met zijne negen

Ij lu ieder geval wordt het door de afbraak van het oude koor en den bouw van het nieuwe verklaarbaar, dat de provisoren reeds voor 1288 hun zegel, waarop de nog coinpleete Dom van Adelbold voorkwam, buiten gebruik gesteld hebben. (Zie hiervoor p. 308 noot 2.)

2) »Datum et actum Traiecti in nova sacristia ecclesie Trajectensis.” (Charter van 22 October 1406, in de verzameling uit de Deventer landskist: Rijksarchief Utrecht.)

Sluiten