is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voer te comen en de te versuenen den strengen Richter, soedat hij wal spreken mochte mitten prophete: „O Heer, siet an mijnen arbeit ende mijne vernederinge, ende vergevet my al mijne sunden” i)! O wonderlike verwandelinge der rechterkant Godes: die toe voeren begerde groet ende rijc ende geëert toe wesen, die begert nu van al sijnen herten die werlt toe vlien ende arm ende ongeacht te wesen! Hij was een guet cellebruder in bewaeringe sijns herten ende sijnre tongen.

Ene vrage 2): „Lieve meyster, hebdi nu oec enige becummeringe van der werlt of van enigen uytwendigen dingen, want ghi nu in enicheiden sijt ende verschei”4“’- den van den menschen ende van der (fol. 114') werlt?” Die antwoerde hierop „Al bijn ie gescheiden van der werlt, nochtan en bijn ie niet sonder strijt; want dat vleisch smeeket, die werlt toecht, ende die duvel becaert, ende onse Plere en waert niet becaert dan doe hij in enicheit geenc.”

Hoe volcomelic hij sine gebreke pynde te verwinnen ende die roesticheit sijnre sunden of te schueren ende den acker sijns herten te bouwen ende die duechden daerin te seyen, dierwijl dat hij in deser cellen was, en weer niet lichtlic te seggen. Sine hoverdie pynde hij te verwinnen mit oetmoedicheit, sine cueriosheit 4) mit sympelheit, sine tracheit mit stedigen waken ende beden ende mit knyebuginge, sine gulsicheit mit oncoestelre 5) spysen ende die nam hij spaerlic —,

1) Ps. XXV (XXIV) : 18.

2) De woorden „Ene vrage” zijn met robrik onderstreept.

3) De woorden „Die antwoerde liier op” zijn met robrik onderstreept.

weelde,

5) oncoestel goedkoop, armoedig.