Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der apostelen ende der irster heiliger kerken. Ende vele devoeter werliker menschen sloegen hem an dese bruders van Here-Florenshuys, soedat sij daer oec gene cleyne vrucht in en deden; ende die lude gemeenlic hadden dese guede bruders in groter weerdicheit, soeals sij oec noch huyden opten dach doen.

Meyster Gerijt, die salige leere, plach te precken versmanisse der werlt ende een stervende leven; ende na den exempel ons Heren soe dede hij selven mitten werken, dat hij den anderen leerde. Alsoe versmadelic ende verworpelic plach dese grote wijse meyster gecleet te gaen, dat die hem niet gekant en hadde ende 120'’. Go- (fol. 120'') de niet gemynt en hadde en soldes nouwe geweerdiget hebben te gruten, als hij hem gemoet i) hadde.

Op een tijt waert hem gevracht, waerom dat hij soe verworpelic gecledet genge, want hijt doch wal bet hadde. Doe antwoerde hij: „Dit en doe ic niet, omdat ics niet bet en hebbe, mer omdat ic my selven verwinnen wil.”

Hij droech ene oelde versletten mutse. Dit jamerde enen, die sijn guede vrent was, dat die grote meyster mit soe snoden mutse genck, ende hij wolde hem ene nye daervoer geven. Mer hij en wolder niet nemen, ende sechde: „Wolde ghi my nu mijn armode ontnemen ?”

o wonderlike verwandelinge der rechterhant Godes; diegene, die mit coestelen 2) cleederen seer curioeslic 3) plach te gaen, die eert nu mit sinen verworpennen 121‘'. clee- (fol. deren die heilige armoede ende die

1) ontmoet.

2) coestel = kostbaar.

2) weelderig.

Sluiten