Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kronenburg, J. A. F. Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen. (Amsterdam 1899.) I—IV. Prijs per deel f 0.80.

Deze reeks volgt op een vorige: Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen. Zij werd dit vooijaar kompleet en wordt nog gevolgd door een derde reeks: Neerlands Heiligen in later eeuwen, waarvan de eerste afl. reeds verschenen is. Om de waardige degelijkheid, waarmee dit hagiographisch standaardwerk bearbeid werd, verdient het ook de aandacht van wetenschappelijke beoefenaars onzer kerkgeschiedenis en zal het door hen dikwijls met vrucht kunnen geraadpleegd worden, ofschoon de schrijver wel op de eerste plaats ermee bedoelde; stichtelijke lectuur voor zijne katholieke landgenooten.

Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden. Handelingen en Mededeelingen, over het jaar 1900— i go i (Leiden, E. J. Brill 1901.)

Dr. J. Verdam geeft blz. 3—62 een belangrijke studie; ~Over bezweringsformulieren,” nl. die in de Middeleeuwen ten onzent gebruikelijk waren. Niet weinig hiervan wil hij toegeschreveu zien aan oud-Germaansche invloeden.

Meijer O. P., G. A. Het Dominicaner-klooster te Zwolle. (Nijmegen, L. G. C. Malmberg 1901) 60 blz. Niet in den handel.

Naar aanleiding van het nieuwe klooster zijner orde, dat onlangs te Zwolle werd geopend, geeft de geleerde Dominicaan een populair-geschiedkundig overzicht van het zoogenaamde Broerenklooster te dier stede (bij de Smeden). Dit werd in 1465 gesticht, al spoedig tot studiehuis bestemd, waar de jeugdige paters onderwijs kregen in de philosophie, in 1580 opgeheven en in 1672 voor korten tijd hersteld.

Miedema, Lucie. Resolutiën van de Vroedschap van Utrecht, betreffende de Academie. Vervolg over 1693—1812. Werken van het Hist. Genootschap. Nieuwe Serie n'’. 52. (Utr. Kemink en Zoon 1900.)

Hieraan gaat, bij vrijze van inleiding (blz. I-CXIJX), vooraf een zeer uitvoerig overzicht van den toestand, waarin het onderwijs

Sluiten