is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Utrecht zich bevond tot aan de oprichting der Academie. Achtereenvolgens worden grondig beschouwd de kapittelscholen, de poging om aO. 1470 te Utrecht een hoogeschool op te richten, de Sint Hieronymusschool, het college van Paushuize, het Willebrordshuis, de „Domus Pauperum”, verschillende Bijscholen, het Aartsbisschoppelijk Seminarie enz.

Ook in de Resolutiën zelve komen enkele voor ons merkwaardige bijzonderheden voor. Bijv. op blz. 355:

Maandag den May 1^66,

Op advies van Burgemeesters en Gecommitteerden tot de Academische zaken, wordt den boekverkooper Hanenbrink bevolen, om in den titel van een door hem uitgegeven catalogus de woorden ~aartspriester van het sticht Utrecht” te veranderen in „Roomsch priester”. Den boekverkoopers wordt op eene boete van f5O verboden, eenig Catholiek geestelijke een anderen titel te geven dan Roomsch priester, „als zijnde die alleen overeenkomstig met haare functie.”

Muller Fz„ Mr S. Lijst van de goederen en rechten, behoorende aan de proosdij van St. Jan te Utrecht in de 15° eeuw. (Verslagen en mededeelingen der Vereeniging tot uitgaaf van Nederl. Rechtsbronnen 1900.)

Het uitvoerig, aan het Utrechtsche Rijksarchief ontleend register wordt voorafgegaan door een zakelijk overzicht der geschiedenis en beteekenis van de proosdij van Sint Jan, een zeer leerzame en interessante eersteling in dit genre. Twee Bijdragen volgen aan het slot.

Nederlandsch archief voor Kerkgeschiedenis, onder Redactie van H. C. Rogge en F. Pijper. Nieuwe Serie, i® deel. (’s Gravenhage Martinus Nijhoff 1900—1901.

Dr. J. de Hullu deelt blz. 214—221 en 225—548 eenige bijzonderheden mede uit de Hervormingsgeschiedenis van Overijssel. NI. over de Haagpreeken van Jan Arends bij Zwolle in September 1566 ; nog iets over den ten onrechte met den beruchten Moded vereenzelvigden Zwolschen kapelaan Herman Strijcker in 1568; en een bijdrage tot de geschiedenis der Reformatie te Hasselt.