Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als apenbaer is in al den leven Christi, hoe barmhertich hij heeft geweest alle dien, die penitencie deden ende tot hem quemen. In welken hij niet en woech, hoe vele hoer sunden weeren, mer hoe vele dat sij mynneden. Hierom, sal ie tot deser mynnen comen, soe is my voer alle dinck noet, dat ic ansie mijns selves crancheit ende vorwaer voele, dat ic niet van my selven en vermach, ende dat ic al tij t voer my heb die groetheit Godes ende sine trouwe tot my ende mijns selves cleynheit ende ontrouwe weder tot hem, daer vele bij te marken is. Want sie ic dat toe 238 V. (fol. rechte an, het sal my brengen tot onderwerpinge alre menschen ende tot versmanisse mijns selves, ya oec tot begerte versmaet te wesen; mer dit moet bearbeyt wesen mit stedigen gedachten ende dicwijle onsen lieven Heren an te ropen, daert ommer al van comen moet. Sal ic nu tot deser oetmoedicheit comen ende tot deser mynnen, soe is my noet, dat ic heb ene stedige oefninge ende regel, die my hiertoe leide. Ende soe dunct my na der heilighen woerde, dat my noet is stedes mijne sunden voerscreven an te sien ende die altijt voer ogen te hebben ende pynen die groet te wegen; dat sal my nederdrucken, 239r- soedat ic mijnre brudere (fol. ende ander lude gebreke niet groet rekenen en sal noch niet lichtlic ordelen ; mer mit medelijden sal iet kieren ten besten 2). Ende dat is my noet, dat ic daer om arbeyde ende

i) Hier is in het handschrift eene onjuistheid in de pagineering: op fol. 218 (het behoorde te zijn; fol. 238) volgt wederom fol. 218, i. p. V. 219 (= 239), Zie boven. dl. XXVII (in de Inleiding), blz. 404, noot 3.

iet ten besten keren = iets ten beste keeren of wenden, aan eene zaak eene voor iemand gunstige richting geven.

Sluiten