Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden kon worden, groote vrijheid voor de uitoefening van den godsdienst. Van deze gunstige stemming maakte de ijverige priester gebruik, om de verdoolde schapen terecht te brengen en de geloovigen op te wekken tot het veelvuldig naderen tot de H.H. Sacramenten. Verschillende arme kinderen van Protestanten werden door de Katholieken opgenomen, om door hem in de ware geloofsleer te worden onderwezen. 1) Bij den lof, dien de apostolische vicaris den Tielschen herder in zijn verslag toezwaaide, voegde zich ook de hooge dunk, dien men in de Orde van hem koesterde. Den 14*’®" Juli 1663 werd hij tot prior gekozen van het klooster te Brussel, waar het novitiaat was gevestigd en de strictior obscrvantia ingevoerd. Zijn benoeming ging vergezeld van een zeer vleiend schrijven, doch de Provinciaal achtte het na rijp beraad beter, den verdienstelijken priester voor de Missie te behouden.

In 1672 brak voor de Katholieken de vrijheidszon door. Wat de landgenoot hardnekkig had geweigerd, zou de vijand hun brengen. Den Juni trokken de Franschen binnen Tiel, en van dat oogenblik wtis de Roomsche godsdienst uit zijn vernederende knecht-

1) Status JMissionis 1666: »Tilae vmus p. fr. Igiiatius Verdusaii convus Bruxell. aet. 38 an. plus minus, fuit in missione 6 annis solus, in ista civitate gralus tam haereticis quam catholicis unde habet magnam libertatem faciendi exercitia religionis nostrae, cum antea ibi fuerit maxima persecutio ita ut nunquam in eadem domo habere posset congregationem, inio nee latere. Jam omnia libere facit cum maguo fructu, quotidie populus augetur et in populo dev'otio ad frequentanda S. Sacraui. poenitentiae et eucharistiae, passim diversi se offerunt instruendos. Pauperes pueri haereticorum a Catbolicis ipsius communitatis assumuntur ut per ipsum in fide instruantur.«

Sluiten