Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE ONBEKENDE PAUSELIJKE BULLEN.

Onlangs kwam ik door aankoop in ’t bezit van eenige oude stukken, waaronder twee pauselijke bullen waren, nog voorzien van de looden zegels. De eene bleek van Paus Clemens X en te dateeren van 1671: daarover zal ik hier niet verder uitweiden. De andere, waarop in dorso met potlood ’t jaartal 1407 geschreven stond, bleek van veel vroegeren datum te zijn, daar het looden zegel, aan roede en gele draden hangende en goed bewaard gebleven, ’t opschrift droeg »Gregorius. Papa VIIII.«

Gregorius IX bekleedde den Roomschen .Stoel van 1227 —1241, en de bulle »Datum Laterani, 111 Non. Januarii, pontificatus nostri anno septimo,« is dus van 3 Januari 1234. Hoewel zij betrekking heeft op Gelderland, wordt zij noch in Sloet’s »Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutfen«, noch in Brom’s »Bullarium Trajectense« vermeld. Verwonderlijk is dat niet, als men weet, dat het stuk in particulier bezit is; ook niet, al weet men nog bovendien dat er meer dan ééns van ’t bestaan dezer bulle gewag is gemaakt. Immers Hofdijk kan geen ander stuk dan dit op ’t oog gehad hebben, toen hij in zijn boek »De Kloosterorden in Nederland» de Johannieten te Arnhem bc' sprekende, zeide; »De Hertogen van Gelder waren deze kommanderij niet ongenegen, getuige de voorrechtsbrieven van 1397 en 1402; maar dat er toch ook

Sluiten