Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOEST.

In het parochiaal archief van Soest bevindt zich een dik cahier, voor een groot deel nog onbeschreven. De verschillende aanteekeningen, die het bevat, zijn alle van de bekwame hand van wijlen Mgr. W. Steenhoff, pastoor te Soest 1851 —lBBO, en beginnen met de hier volgende beknopte geschiedenis dier parochie.

De tegenwoordige pastoor was zoo welwillend, mij verlof te geven tot publicatie van dit uitmuntend stukje parochie-geschiedenis, dat op zichzelf genomen reeds merkwaardig genoeg is, maar ook elders kan dienen als model, opwekkend tot navolging.

Gaarne zeg ik pastoor Reymer oprechten dank voor zijne gewaardeerde bereidwilligheid en laat nu het woord aan den zakelijken verhaaltrant van wijlen Mgr. Steenhoff:

Het is onzeker, wanneer het dorp Soest of Zoest ontstaan is. •

Vóór de eerste helft van de veertiende eeuw vind ik er geen melding van gemaakt, maar het moet toen reeds een niet onaanzienlijk dorp zijn geweest; naardien de geschiedenis, onder de wreedheden van Gijsbert van Nyenrode, ook het verbranden van Soest geboekt heeft, l) Bijna ééne eeuw later (1443) werd

1) Zie Batav, i. v. Zoest. (Vgl. Historia seu notïtïa episco' patus Ultrajectensis p. 174)*

Sluiten