is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1902, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Viriles autem sexus hae stirpes. a)

Prima, Floridus-Campus, vulgo Olde-Kloester, i) è) ex qua Aula Dei, vulgo Nieukloester 2) c) et Nemus

HS. F.G. a) doorgehaald; Item Waerdt prope.« J) Oldecloster. c) Nieukloster.

1) Floridus-Campus, Bloouikamp of Bloemkamp is de 499ste mannen-abdij der Cisterciënserorde. Vergl. Jaiiauschek, Originum Ciaterc. p. 194 en de aldaar aangegeven literatuur. Zie verder de Inleiding.

2) Het klooster Aula Dei, Godshof of Nyeklooster (in Oudh. en Gestichten 11, 12; Foeke Sjoerds yanrê. 111, 140; S. A. Gabbenia, Watervloeden, p. loi, verkeerdelijk ook Ware Liefde, »Vera Charitas« genoemd) werd gesticht door den conversbroeder Ulbodus in het jaar 1233 (zie Cap XI) en lag een half uur 11.0. van Scharuegoutum in Wijmbritseradeel. De schrijvers van Otidh. en Gestichten 11, p. 88 en van den Tegenw. Staat v. Friesland, I, p. 402 en 11l p. 240 noemen het een stift voor adellijke nonnen. Den 29 October 1572 werd Aula Dei door Dirk van Bronkhorst en zijne bende verbrand (vergl. Cap. XXVI), maar werd later weder opgebouwd ; ten minste in het Chartb. IV, p. 46 vinden wij eeue procuratie, dd. 25 Juni 1579, waardoor »Anna Heres, priorin, Reeme Auckes en Nancke Greelts, suppriorinne in den convente Nj-ekloosterc den heer Johannes Antonius Groningensis, prior van dit klooster, machtigen om in naam en vanwege dit klooster in rechten te ageeren in alle zaken en processen, die daarop betrekking hebben.

Vergl. over dit klooster; Winsemius, p. 164b, 165b, 263b, 358b, 447 a, 448 a b, 44ga, 463 a, 473 a. Schotanus p. 138 a, 437b, 524b, 587b. 588b, 589, 591, 617, 847. Petrus van Thabor, p. 185, 209, 211, 215, 217, 219, 220, 311, 372, 373 en aauteekening 160. Worp van Thabor lib. 111, cap. XXII; sde boek p. 193, 197, 200 en 305. Occo Scharl. p. 115, 192; A. Matthaei, Anal. 111, 540. Suffridus Petrus, De Script. Frisiae, p. 243. Chartb. 11, 97, 98, 565; 111 99; IV, 46 en 47. Hoynck van Papendrecht, Anal., I. p. 273, 277. Foeke Sjoerds, Jaarb. 11, 560; 111, 140. Tegenw. Staat V. Friesland, I, 402; 111, 240. Eelco Napjus, Cronijk van Sneek, 1826, 2de druk, p. 46. 79. Driessen, Man. Groning. I, 134. Vrije Fries. 11, 124; VII, 37. Benefciaalboek, p. 131b, 133*’) 137 i 409. Register van Aanbreng, 11, p. 405. Accjuoy, Windesheim, 11, 361.