Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

episcopum XXXII a) Trajectensis è) ecclesiae, t) accessit anno Domini MCC c) ecclesiasque et possessiones in Scharnum, quae nunc vuige Scharne-Goutum '’) dicitur, et Everwerth, 3) diu propter inundationes oceani steriles

HS. FG. a) 32. i) Traiecteusis. e) 1200.

1) De incorporatie en het bedienen van parochiekerken was lijnrecht in strijd met den regel der Cisterciënsers. Opmerkelijk is het derhalve, dat de Cisterciënsers in Friesland reeds zoo vroeg van hun oorspronkelijken regel afwijken. In het algemeen wordt deze afwijking als een teeken van verval van de orde beschouwd.

Vergl. hierover: Winter, Fr., Die Cistercienser des nordöstichen Deutschlanüs, Illter Theil, (Gotha 1871) p. 25 vv.

2) De schenkingsoorkonde van de kerk van Scharnegoutum door bisschop Dirk van der Are ontbreekt in het Groot Placaat en Charterboek van Vriesland, maar is te vinden in: Schotanus, Tahlinum, p. 146. Van Heussen, Hist. Episc. Leoy. p. 76. Van Heussen en van Rhijn, Oudh. en Gesticht, v. Friesland 11, p. 25. Van Heussen en van Rhijn, Hist. van het bisdom van Vrieslant, p. 142. Vergl. verder Schotanus, Beschrijving, p. 185 a, Cohnjon, G., Register van Oorkorden, No. 44.

Deze oorkonde, w-aarbij de bisschop verklaarde: »quod ecclesiam in Scharnum, cujus donatio ad nos spectabat, diu propter inundationes maris sterileni et desertam, nunc vero fluctibus maris recedentibus, ut speramus, aptam redigi in antiquae fructificationis usum ... cuni onini usufructu exinde proveniente*, aan abt »Vichardus« en zijn klooster tegen eenen jaarlijkschen cijns van 8 oneen Flzeker munt schenkt, is eeue kostbare bijdrage tot de kennis van het dichtslibben der Middelzee. De tegenwoordige kerk te Scharnegoutum is van uien weren datum.

3) Everwert (bij Schotanus, Tablinum p. 118 Ewerwerthera) is het dorp Jorvvert in Baarderadeel, 2 uur zuidwest van Leeuwarden. Vergl.: Buitenrust Hettema, F., Friese Plaatsnamen, IVde deel der: Nomina Geographica Neerlandica (Leiden 1899) p. 204. Van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek in voce Jorwerd. Tegenw. Staat v. Friesl. 111 deel, i st. p. 134.

Volgens vriéndelijke mededeeling van den bouwkundige S. Koldijk te Leeuwarden is de kerk te Jorwerd oorspronkelijk van tufsteen en in Roniaanschen stijl gebouwd, De lengte der kerk met den toren bedraagt + 39 meter. Kerk en toren, die los van de kerk

Sluiten