Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LAGERE SCHOOL EN DE GODSDIENST.

II.

Wat moest de openbare school in het stuk van godsdienst geven? Voor ons Christenen, Protestanten zoowel als KoomschKatholieken is de doop de eerste daad van zedelijke opvoeding, eigenlijk haar programma en manifest. Door den doop wordt het kind der Christelijke kerk ingelijfd, die kerk neemt het daarbij op in hare gemeenschap, en verzekert het reeds daardoor hare moederlijke zorg; — dit nogtans niet dan na vooraf van de ouders de belofte gevraagd en verkregen te hebben, dat zij hun kind zullen opvoeden in de vreeze Gods, in de leer des Christendoms. Die leer is alzoo van zelve als regel en richtsnoer ter opvoeding aangewezen en aangenomen: de feiten en de waarheden des Christendoms moeten de grondslag worden van de geheele vorming des kinds; ook dan wanneer aan deze buiten de ouderlijke woning door anderen wordt gearbeid.

Alles dus wat tot opvoeding dient, d. i. alles wat van invloed kan zijn op de vorming van gemoed en karakter, — het moet — zal het aan de doopsbelofte beantwoorden, — als doortrokken zijn met den levendmakendeu adem des Christendoms. Maar overal, — waar dit plaats heeft, overal waar oprechte godsvrucht en innige liefde tot Christus aller doen en laten beheerscht, overal dus, waar het huiselijk leven een waarlijk christelijk le-

32

Sluiten