Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33°

DE REVUE DER SPORTEN

De N. B. L. O. Feesten in het Park Zorgvliet te 's Gravenhage.

Het voltigeeren door manschappen van de cavalerie over twee paarden.

Links: LI. IT. R. Bocreo, dc volijverige algetnecne secretaris. Rechts: Kol. W. F. K. Bischoff van Heemskerck, de voorzitter van den N. B. L. O.

Foto's Stok.

HET tweede gedeelte! Eene opeenvolging van sport-festiviteiten, die al evenzeer bewondering bij ons heeft opgewekt als de verrichtingen van de eerste twee dagen, welke hare beschrijving vonden in ons vorige nummer. Maar ook dat willen wij niet verzwijgen, onze grieven zijn in hoofdzaak ook dezelfden gebleven. Wij willen in de eerste plaats nogmaals het Haagsche publiek er op wijzen, dat men in meerdere mate had moeten toonen, het streven van dit lichaam op prijs te stellen. Weliswaar hebben deze sportfeesten 't niet met het weder getroffen, maar wij hebben dezen zomer toch ook dagen op Zorgvliet verkeerd, dat het goot, en toch een massa toeschouwers zich om den ring bevonden. Heusch, geacht publiek, de N. B. L. O. had grooter populariteit verdiend. Laat

1. Van den Korfbalwedslrijd tusschen 0. S. C. A. en D. E. V.

2. 0. S. C. A., dat D. E. V. met S—4 sloeg en den beker van

den N. B. L. 0. won. Foto's Kottmann en Stok.

daarom, in welke stad de feesten de volgende maal ook mogen plaats vinden, zij dan echte volksfeesten zijn, een ieder medeleven, een ieder steunen, een ieder zich scharen rond de vlag van dezen militair-burgerlijken bond. Militair-burgerlijk, ja, dat is de N. B. L. O. Wel hebben naar onze meening deze dagen wat al te veel militaire nummers op het programma gestaan, maar daartegenover hebben ook de burger vereenigingen werk gekregen. En menverlieze niet uit liet oog, dat lichamelijke opvoeding niet speciaal spoit beteekent, dat er ook nog andere factoren zijn die tot dit doel kunnen medewerken. Dat heeft de N. B. L. O. niet uit het oog verloren, en daarom heeft ze ook in die richting gewerkt.

De feesten hebben negen dagen geduurd. Dat

Automobielen Lorraine-Diétrieh

Sluiten