Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

640

met een aanzienlijk getal leden en waarin sprekers van den vasten wal (Amsterdam, Leiden, enz.) optreden. Bovendien heeft Den Burg een flink fanfarecorps en een rederijkerskamer.

Oudeschild, Den Hoorn, Oosterend en De Cocksdorp hebben reciteergezelschappen. Den Burg is het middelpunt van geestesbeschaving (normaalschool, school voor uitgebreid lager onderwijs, arrondissements- en nutsbibliotheek) Dat bijna alle dorpen zieken- en begrafenisfondsen bezitten, is reeds gemeld.

Tot de meest gewone volksvermaken behooren: 1. het St. Nicolaasfeest, 2. het branden van den „Meiblits", 3. de Kermis.

In den kermistijd reden voorheen de „paren" de verschillende dorpen rond, om ten slotte den dag met „dans" te eindigen. Deze gewoonte slijt meer en meer af. Op twee plaatsen is gelijktijdig in het laatst van Juni kermis: te Den Burg, dat het leeuwenaandeel heeft en te Oosterend.

Thans het St. Nicolaasfeest. Dit is een echt Texelsch vermaak; 't is, als 't ware, een blijspel in 4 bedrijven.

Eerste bedrijf, van 's morgens 6 tot 9 uur voormiddags van den St. Nicolaasdag. Hoornmuziek en optocht. De schooljeugd, gewapend met reusachtige koehoorns, trekt in optocht blazende door het dorp. Geweldige schok. Iedereen ontwaakt.

Tweede bedrijf, van 3 uur 's namiddags tot 5 a 6 uur. Optocht van gemaskerde meisjes en knapen, gevolgd door andere kinderen in gewone kleeding. Het geheele dorp geraakt in opschudding; vele nieuwsgierigen begeven zich op de straat; een kijklustige menigte in de deuren en voor de ramen der huizen.

Derde bedrijf, van 6 tot 10 uur 's namiddags. „St. Nicolaas" of „Sinterklaas" verschijnt. Het is een gemaskerd persoon, gewapend met een heidebezem in de handen en een ketting aan den eenen voet. In vollen draf snelt hij de straten door en veegt „alle klein volk" van de straat. De kinderen vluchten huiswaarts," bevreesd voor den „straatveger". Nu verschijnen ouderen, (zelfs gehuwde mannen en vrouwen,) jongelingen en maagden gemaskerd op straat. Zij gaan huis in, huis uit, nu eens in troepjes, dan weer alleen. In de meeste huizen worden deze bezoekers getrakteerd op chocolade, koek, enz Niet zelden ziet men gemaskerde paren. De eene gemaskerde stelt voor een koopman in stalen (manufacturen), een ander een varkensslager, weer een paar anderen stellen heel natuurlijk een klein soort van olifant voor, een vierde is tandmeester en is voorzien van alle voor zijn vak benoodigde gereedschappen, enz.

Vierde bedrijf, van 10 uur 's avonds tot laat in den nacht. Dans in de herbergen. (Dit bedrijf heeft 2 tooneelen.) Eerste toone el: dans van gemaskerden uit het derde bedrijf; tweede tooneel: de maskers worden weggeworpen, kreten van verrassingen. Dit alles geschiedt onder het dansen. Rijk en arm, groot en klein, jong en oud, ieder heeft bij dans en snarenspel het grootste genoegen!

Sluiten