Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402

Voor 102 perceelen bouwland gezamentlijk groot

117 B. 63 R. en 30 E. voor l perceel bouwland groot 81 11. en 30 E.

voor 2 perceelen bosch , gezamentlijk groot 1 B. 93 R. en 90 E. Overigens zijn, sedert het vorig Verslag, wederom onderscheidene eerste, zoowel als tweede, aanvragen om vrijdom voor ontginning, van verschillende Gemeenten, ingekomen. Velen van dezen zijn onderzocht en de meesten goed bevonden, doch zullen gedeeltelijk nog moeten worden uitgemeten, voor en aleer de gevraagde vrijdommen met naauwkeurigheid kunnen worden toegepast.

Aan 35 perceelen, te zamen groot 13 B. 55 R. 20 E., heeft slechts een vijfjarige vrijdom naar art. 14 der wet kunnen worden toegekend.

Uit deze opgave blijkt, dat de cultuur van woeste gronden steeds wordt voortgezet. Daartoe zal ongetwijfeld mede bevorderlijk zijn, de verdeeling van de Markte te Noordlaren, goedgekeurd bij Z. M. besluit van den 25 Junij 1847 no. 88.

Vriesland. Betrekkelijk deze aangelegenheid, hebben wij geene andere mededeeling te doen , dan dat van tijd tot tijd bij ons op nieuw ingekomen zijn verschillende aanvragen , om de toepassing te erlangen van den vrijdom van lasten, volgens de wet van 6 Junij 1840 S. B. n<>. 17.

Drenthe. Op het ontginnen van woeste gronden en vooral op het verbeteren van de zoodanigen , welke volgens de wet niet onder de woeste kunnen gerangschikt worden , is men in het jongstverloopen jaar, niet minder dan in het vorig, zich blijven toeleggen.

Ook de verdeeling der marktegronden in deze Provincie neemt meer en meer toe ; er hebben in den laatsten tijd vele markgenootschappen tot scheiding der gemeen-

Sluiten