Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel door naast liet doel te trappen, waarvan Lin- \

dern en Bok nog al een handje hadden. Daarbij kwam, dat Foezel de overige forwards zoo achter de hielen zat, dat het fraaie shotten onmogelijk werd gemaakt en dat Avis steeds de man was om den bal op te vangen en te verwijderen. Van Dijk daarentegen onderscheidde zich hiervan en plaatste menigmaal den bal voor de goal, zonder dat er gebruik van gemaakt werd. Daarom achtte hij het wenschelijker om zelf maar te shotten en werkelijk mocht het hem gelukken met een zeer fraai shot, dat even onder de lat doorging, den keeper te verschalken.

Verder gaven ons nog fraaie shots te zien de heeren Bienfait, Bakker en Kan. De keeper verrichtte evenwel wonderen en daarom bleef een 4de punt achterwege. De enkele keeren, dat Haarlem bij tusschenpoozen naar voren drong, waren Kan en Bienfait steeds op hunne plaatsen om gevaren te voorkomen. De laatste 10 minuten werd de strijd bepaald spannend. Bapiditas gaf blijken van vermoeidheid en kon niet veel meer uitrichten. Hiervan trokken Haarlem's forwards partij en zweefden als bijen om den korf heen. Menalda en Petit deden nog alles wat zij konden, maar het was hun onmogelijk alles tegen te houden. Deddes kreeg eerst een gevaarlijk shot, dat hij tegenhield en wegwierp. Niet lang daarna kreeg Avis den bal onder zijn bereik en geheel onverwachts deed hij een hard shot. Deddes, hier niet op bedacht zijnde, liet den bal glippen. Haarlem behaalde goal No. 2.

Nog slechts eenige minuten zou de strijd voortduren. Er ontstonden hoe langer hoe meer critieke momenten. Haarlem's forwards dreven prachtig, maar schooten daarentegen bar slecht. Zij verknoeiden veel en trapten menigmaal mis of naast de goal en de enkele goed ingezonden shots werden alle op prijzenswaardige wijze door Deddes gestopt. Jammer was het, dat hij zich genoodzaakt zag zich in de laatste minuten aan het spel te onttrekken, wegens eene kleine bezeering. Bakker nam nu zijn plaats in, doch legde vele kenteekenen van zenuwachtigheid aan den dag. Niettegenstaande mocht het hem gelukken twee goede shots er uit te slaan. Het publiek, wetende dat er nog slechts 2 minuten gestreden zou worden, geraakt geheel in vuur en slaakte verscheidene onbehoorlijke kreten. Dit moedigde Haarlem's forwards daarentegen niet aan en was het hun onmogelijk de score gelijk te maken. Het fluitje ging, goddank, mocht Bapiditas wel mompelen, want zij won met 3 — 2. De partijen waren zeer goed aan elkaar gewaagd, zoodat de geheele wedstrijd met spanning gevolgd werd. Werkelijk was de strijd dan ook zeer fraai te noemen. Dat Rapiditas geen hoogere score behaalde was de oorzaak van het slechte spel der forwards. Hun shotten liet het meest te wenschen over. Bok en Lindern zijn niet waardig, dat ik er over spreek. Het drijven en centeren daarentegen was beter dan bij andere matches, v. Dijk noem ik de beste, terwijl Edie door zijn drijven de tweede plaats innam. De half-backs speelden veel beter. Kan wist de ballen netjes af te nemen en flinke trappen te doen en Bienfait was volhardend. Trousselot ■ streed voor half-time oneindig veel beter dan na half-time. Voor half-time was hij bepaald een krachtigen steun, terwijl hij na dien tijd slechts weinig presteerde. De backs hadden beter gekund. In het eerste kwartier waren zij in het geheel niet in conditie en trapten veelal mis.

Menalda blonk lang niet zoo uit als anders, doch werkte toch nog met overleg en dit deed Petit niet. Deddes had bijzonder zijn' dag en keepte zeer behendig. Hij beging weinige fouten en aan hem was Rapiditas veel verschuldigd.

Haarlem's keeper daarentegen keepte zeer wisselvallig, zoo o. a. voor half-time beging hij fout op fout, terwijl hij na half-time eenig in zijn soort was en verbeterde, wat hij in den beginne verkeerd deed. Holtz, als back, moest voor Foezel onder doen. Foezel trapte juist en ver, terwijl Holtz maar in den wilde trapte en ook niet zoo goed kon verdedigen. Ongetwijfeld was Avis Haarlem's beste half-back. Van deze nieuweling zal zij nog veel genoegen kunnen beleven, omdat hij zeker van zh'n' trap is en met stijl speelt. Dat zegt heel wat hij het voetbalspel. Hij faalde bijna nooit. Hierna volgt G. v. Wijk, welke zich bij het afnemen niet onbetuigd liet. Zooals reeds door mij de opmerking is gemaakt, liet het samenspel en drijven van Haarlem's forwards niets te wenschen over. Zij waren vlug en bleven steeds op een lijn. Jammer Was het, dat indien zij eenmaal bij de goal geomen waren, zooveel verknoeiden door over den te trappen, slechte en zachte shots te doen, elkaar m000t„i ;„ j..., ±. i ;.. -u.,4-

, —iu uen weg ie ioupen eu iu ueu

W geen benul van inloopen hadden. De twee

besten

In

open

er van noem ik Stokvis en v. Suchtelen.

^eer t-, , i, -,• i

deze m i■ v. usouaPPei!]Ke versrananouamg wera ïi,- . gespeeld en onaangenaamheden kwamen geiuKKig niet voor, dank zij de -degelijkheid, waarmede de heer Wijnandts optrad. Hij was beslist en kalm in zijn oordeel en deed zeer weinige verkeerde uitspraken, ZOodat ik, alvorens te eindigen, ook over hem met de meeste voldoening mag spreken.

B. J. ZUYDERHOFF.

Zondag j.1. had er eene voetbalmatch plaats te Schiedam, tusschen het 1ste elftal der R. C. & V.V. Neptunus en het 1ste elftal der S. C. & V. V. Hermes, waarin de R. C. en V. V". Neptunus de overwinning behaalde met 5—3 goals. Hoewel het 2de elftal der S. C. & F. C. Hermes uitgedaagd was, bracht deze zijn 1ste elftal in het veld. * *

DE L E*A G U E.

Slechts weinig wedstrijden werden gespeeld. De oorzaak hiervan was het slechte weder. Sunderland speelde tegen Newton Heath, doch de referee liet het spel ophouden. Niemand heeft zich ooit zulk slecht weder kunnen herinneren. Sneeuwstormen, gemengd met hagel en regen, maakten de velden onbespeelbaar. Jammer voor Sunderland, want het had de leiding met 1—0.

De Blaokburn Rovers mochten er in slagen Burnley met 3—2 goals te slaan, terwijl de wedstrijd tusschen Aston Villa en Bolton Wanderers eindigde in eene overwinning voor de eerste met 1 — 0.

Darwen werd door Derby County geslagen met 2-1.

Nottinghamshire Forest en Sheffield United speelden een draw (1 — 1), beide clubs speelden uitstekend.

Seffield Wednesday behaalde eene fraaie overwinning op Stoke met 3 tegen 1.

Verder speelden nog Wolverhampton Wanderers v. Evertpn en West Bromwich Albion tegen Preston North End, doch beide wedstrijden werden vanwege het slechte weder gestaakt.

De stand is derhalve nu als volgt geworden:

Goals.

Club. Gesp. Gew. Verl. Gel. Punt Voor. Tegen.

Aston Villa 16 9 3 4 38 24 22

Sheffield United 14 8 4 2 24 21 18

Blaekb. Rovers 12 8 3 1 28 19 17 West Bromwich

Albion 13 7 4 2 32 27 16

Burnley 13 7 5 1 31 26 15

Derby County 13 6 5 2 24 27 14

Stoke 14 6 7 1 26 36 13

Notts Forest 13 5 6 2 24 20 12

Sunderland 11 4 4 3 26 19 11 Wolverhampton

Wanderers 12 5 6 1 16 27 11

Prest. North End 11 5 6 0 16 15 10

Everton 12 4 6 2 36 27 10

Bolton Wanderers 13 5 8 0 17 21 10

Newton Heath 11 4 6 1 12 17 9

Sheff. Wednesday 14 2 7 5 22 30 9

Darwen 14 4 9 1 17 33 9

* *

ZEEPBELLEN.

Verbeeld u, dat ook ik bijna gelachen had. Niet door het een of ander stuk in Athleet of Ned. Sport. Zulke bladen lees ik niet, niet eens toevallig. Daarvoor sta ik te hoog — ik lees alleen de Nieuwe Gids. Neen, de reden was dat iemand mij, een paar uur na den wedstrijd R. A. P.— Goahead, op den schouder sloeg met den uitroep: »Jij bent een dichter". Hij dacht natuurlijk een ander voor te hebben, want mij een dichter uit te maken . . . . het kwam me zoo grappig voor, dat ik moeite had ernstig te blijven. Ik, de nuchterheid in persoon, een dichter? Een geheele jaargang van de Nieuwe Gids zou op mij verstreken kunnen worden, zonder dat ik een enkel dichtvonkje gaf. Niet dat ik mij daarop beroem, integendeel. Poëzie, al is het nog zoo weinig, siert den mensch. Het staat rijk, het staat deftig. En daarbij is het een groot gemak, vooral voor verslaggevers. Hebt ge het ongeluk behebt te zijn met een stijl en zinsbouw, die de zinnen in elkander doen passen als b.v. het hoofd van een juridisch student past in een voetbalschoen, fluks slaat ge eenige woorden in stukken, schudt de deelen met wat verdunde dichtersphautaisie, zoodat ze goed door elkander liggen, zet er »ge" voor of »end" achter, laat de geest over u komen en gloorhartend, opgeschichter in luchtgeijl, roodrozig, straalgeroom, vliegt ge de zon tegemoet en over alle hinderpalen heen, die taal en stijl u in den weg leggen.

Een groot voordeel, vergeleken bij het tobben van de arme, op de natte aarde rondwroetende verslaggevers, die een uur op hun penhouder kunnen kauwen, voordat er iets komt.

Voor een goed Spartaan gaat er niets boven zijn club en zijn hartewensch is natuurlijk haar aan het einde van het seisoen als kampioen te begroeten. Daartoe zal hij niets onbeproefd laten en, te weinig zelfvertrouwen bezittende, twijfelende aan de kracht die in hem is, gaat hij hulp halen van buiten en laat spelers mededoen, die niets voelen, niets kunnen voelen voor de club; die er door geen enkele band aan verbonden zijn en slechts spelen om te spelen. Het denkbeeld van „club", eene vereeniging van personen, die met elkander sympathiseerend, als één man hetzelfde willen, verwatert op deze wijze, gaat eindelijk geheel verloren.

Of op het einde van het seizoen, gesteld dat Sparta het kampioenschap wint, die de sterkste der Nederlandsche clubs heet, de bittere nasmaak van die vreemde eend in de bijt, het genot niet bederven zal, is een zaak waarmede eens andermans tong niets te maken heeft, maar wel gaat

het de buitenwereld aan, dat Sparta's verhouding tot de overige clubs, door het medespelen der buitenlanders, er niet beter op zal worden.

De vriendjes zullen niet nalaten er op te hameren en de clubs, voor wie de „jalousie de metier" minder reden van bestaan heeft, die anders zonder morren een nederlaag van eene sterkere tegenpartij verdragen zouden hebben, zullen weldra met het koor instemmen en men heeft de poppen aan het dansen.

Toen kort geleden Sparta het juk, waaraan zij ontegenzeggelijk veel te danken heeft, maar dat haar op den duur ondragelijk werd, van zich afschudde, zagen velen hierin een breken met de oude richting, maar jawel!

't Is jammer, dubbel jammer, vooral nu gebleken is dat Sparta een tiental spelers heeft, waarvoor jaloerschen en niet-jaloerschen, bevooroordeelden en onbevooroordeelden aan hun pet trekken, dat getoond heeft het zonder vreemde hulp best te kunnen klaren.

Ware het niet dat ik tientallen van giftige pennen op deze mijn onschuldige boezem zag loeren, gereed om mij als een door eigen belang gedreven lafaard voor te stellen, ik zou de Spartanen beleefd in overweging geven, de Engelschen voor het vervolg thuis te laten en te denken aan Leonidas en de Thermopyle. J. C. S.

Wielrijden.

A. v. Linton van de Cardiff Harlequins Football Club heeft Donderdag 16 Nov. getracht het 100 E.M. record te Herne-Hill te slaan. Hij slaagde hierin niet, daar hij, ziende reeds 5 minuten over zijn eigen tijd zijnde, bij de 95 E.M. stopte.

Niettegenstaande verbeterde hij onderweg eenige wereldrecords en wel: 55 E.M. in 2 uren 20 min. 12% sec, het vorige stond op 2,20 28%. Tot 57 mijlen was hij binnen record, doch ging toen aanmerkelijk langzamer rijden. Over 95 mijlen reed hij 4 uren 20 min. 45 % sec.

* *

Cody op de bicycle en Fournier te paard, ziedaar de laatste interessante wedstrijd te Parijs. En de uitslag was, dat Cody gemakkelijk won met circa 20 lengten op eene ronde.

* #

De groote wegwedstrijd over 500 Kilometer, georganiseerd door den Italiaanschen Wielrijdersbond, zal in Mei van het volgende jaar gehouden worden. De eerste prijs bedraagt 2000 francs.

De laatste internationale wedstrijden te Milaan werden gewonnen door Ruscelli, die den Duitschen rijder Verheijen tweemal sloeg.

*

Den 27 October heeft Tyler te Springfield het record over 100 yards, dat op 6 seconden stond ten name van Zimmerman, gebracht op 5% sec, % mijl legde hij af in 13 % sec. J. S. Johnson heeft te Independence getracht records te verbeteren, doch reed slechts 29 % sec. over % mijl of evenveel als Tyler.

Den volgenden dag reed hij beter.

Toen reed hij % mijl in . 26 sec, met vaart beginnende, en verbeterde dit nog even later met % sec.

* * *

Den 30 October werd bovengenoemd record nog door Johnson op 25%.. sec. gebracht en met behulp van pacemakers over een triplette reed hij y2 mijl met vaart in 55 sec, % mijl in 35%, en % mijl zonder vaart in 26 sec

Zimmerman reed te Hartford ]/3 mijl in 35 sec. (met vaart).

*

De hierboven genoemde records zijn door Johnson wederom verbeterd, n.1.:

% E.M. (met vaart) in 24% sec. % » (zonder » ) » 28 » % > » » » 59% »

* *

Sanger wordt professional.

Mr. Jerome K. Jerome stelt een wedstrijd voor tusschen »Shorland" en »Lesna" over een zeer langen afstand en looft daarvoor een beker uit ter waarde van 100 pond sterling. De eenige voorwaarde is, dat de wedstrijd in Engeland moet plaats hebben. De voorsteller verliest niet de moeilijkheid uit het oog van een ontmoeting tusschen een Engelsch amateur eu een Fransch professional, maar dringt er op aan dat de »N. O U." iu dit geval een speciaal verlof aan »Shorland" verleent.

Deze wedstrijd zou ongetwijfeld de algemeene belangstelling wekken en uitmaken wat door velen een brandende quaestie genoemd wordt, wie de kampioen over langen afstand is.

* * *

De rekening en verantwoording van den afstandsrit Weenen— Berlijn is nu eindelijk overgelegd. Het voordeelig saldo bedraagt 662,60 mark.

* * *

Michel Herty van de Offenbacher Bicycle-club, bracht het 50 K.M. record op 1 uur 26 min.

Sluiten