Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

350

GOEDE GEEST.

en deelen. Wetten en bepalingen zijn niet in staat, van de ver schillende bestanddeelen, die bij . indienststelling aan boord komen, een geheel te maken. Dat kan alleen de geest, die evenals bij den mensch van het hoofd moet uit gaan. Om allen dien geest van het hoofd te doen kennen en deelen en aldus van een schip een organisch samenstel te maken, is een lang verblijf aan boord noodig, langer dan gewoonlijk in onze Marine het geval is. Dan alleen wordt een schip wat het zijn moet, een organisme ; geen mechanisme.

Door een langdurig verkeer leert tevens het hoofd de eischen van elk deel van het samenstel kennen. Want ieder individu heeft zijne eischen, d. w. z. zijne zedelijke voorwaarden voor een gelukkig bestaan. Wanneer men deze nagaat, ziet men, dat in eene massa alle individuen sommige eischen gemeen hebben. Zijn die eischen billijk, dan is er geen reden om er niet aan te voldoen. Door bovendien tegemoet te komen aan de eischen van de enkelen, voor zoover dit mogelijk zij, zal er tevredenheid zijn in de individuen en als gevolg daarvan een goede geest in de massa. Men zal zich dus niet hebben te beklagen over het voldoen aan die eischen, te meer, daar dit recht geeft op het vergen van trouwe plichtsbetrachting en, in buitengewone gevallen, op het opleggen van buitengewone plichten. De aangekweekte tevredenheid zal dan blijken eene voorraadschuur te zijn, waaruit langen tijd geput kan worden om de gevolgen van ontbering en ongewone krachtsinspanning te bestrijden.

Wat de algemeene eischen zijn, kunnen zij het best weten, die veel individuen hebben gekend en in hunne handelingen beschouwd. Evenals men, om photographisch typen van soorten of klassen van menschen te verkrijgen, photographieën van verschillende tot die soort behoorende personen achtereenvolgens voor de camera plaatst, doch allen gezamenlijk zoo lang als noodig is voor den afdruk van één persoon, evenzoo heeft een ieder naar zijne gaven eene voorstelling van de algemeene eischen onzer schepelingen, naar gelang hij korteren of langeren tijd met hen heeft verkeerd.

De meest tevredenen onder hen zijn zeker diegenen, welke, behoudens kleine teleurstellingen, in de Marine vinden wat zij zich in hunne jeugd, zonder haar te kennen, wenschten en dachten. Tegenover deze staan de mopperaars, wien men het in niets naar den zin kan maken, omdat zij in alles den zin missen. Tusschen deze bei-

Sluiten