Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

6

overwinningen van 1

0 en 11—0 tegen

een Bredaaseb eit en Brabantia, en tegen de Cadetten een nederlaag met 1—3 boekte.

Met Kerstmis wist een Rotterdamseh elftal, door den R. V. B. bijeengebracht,' van een Oostelijk elftal met 3—0 en van Vitesse met 4—0 te verliezen, hetgeen wederom een bijdrage leverde aan de emancipatie van het Oostelijk voetbul. die dit jaar ongeveer voltooid werd.

De Bredanaars brachten aan den Haag een bezoek terug en speelden tegen de H. V. V, 1 — 1 en tegen H. B. S. 0—4; naderhand bracht B. V. V. nog visites aan Victoria (verloren met 0--7) en aan Sparta (gewonnen met 5—0). Hat laatste toont duidelijk, dat dit geen serieuse wedstrijd kan geweest 'zijn. Rapiditas' bezoek aan Middelburg is helaas te bekend geworden, zij wist van een zuidelijk elftal met 5 — 3 en van Olympia met 7 — 2 te winnen. Dan nóg ondernam een vrij sterk Haagsch 2e klas tiental, door den H. V. B. uitgerust, de reis naar Amersfoort, Assen en Groningen. De uitslagen waren resp. 0 — 1, 2—'1 en 1 — 0 voor de bezoekers.

Ten slotte noemen we den tour der English Wanderers onder leiding van Mr. Craven, de overwinningen van 7_0, 7-0, 3—1, 3-1, 4—0, 2—0, 5—0, door resp. Vitesse, Ned. XI, R.A.P.,Westelijke 2e klas elftal, H.B.S.. Studenten XI en Sparta behaald, bewezen genoegzaam dat het overgestuurde elftal ons niets koude leeren omtrent het spelen zelf, wat niet het geval was met de manier van spelen. In ieder geval is thans het vermoeden gevestigd dat we het volgend jaar iets te zien zullen krijgen, daar staat de Engelsche trots ons borg voor.

(Wordt vervolgd.) *

Rotterdamsche krabbels.

En wat nu? In het zweet huns aanschijns hebben zij gewerkt in een ondragelijke hitte, een ganscheD middag door en het heeft tot niets geleid. De 2de plaats van de Rotterdamsche competite moest nog verspeeld worden en zoo iets kon niet tot een volgend sei:zoen uitgesteld worden. Katendrecht was no. II van de eerste klasse A, en Celeritas II no. I van de eerste klasse B. Deze laatste had evenwel zwakkere tegenstanders tegen zich gehad dan Katendrecht, dit is ten minste zeer waarschijnlijk aan te nemen want zij werd verslagen bij de beslissing door de club, die eveneens Katendrecht versloeg n.1. Neptunus. Uitgemaakt moest dus worden of het verschil tusschen Neptunus en Katendrecht grooter was

•dan dat tusschen Neptunus en Celeritas II en dit door een ontmoeting tusschen de twee belanghebbenden.

Plotseling is nu de warmte gekomen ; de match was eenmaal vastgesteld, hoe verder men kwam hoe warmer het werd en er hielp dus niets aan of de spelers moesten ten strijde op ons heuvelveld. Het was de 5de ontmoeting van beide en eigenaardig genoeg, waren alle in drawn-garres geëindigd. Katendrecht begon met te protesteeren tegen het medespelen van den heer Bronkhorst, die naar hare meening le klasse speler van H. F. C. H. is, terwijl ook bij Celeritas gemompel opging tegen het feit dat een speler, die reeds voor Katendrecht bedankt nog mede dong, evenwel zonder protest. Eenigen tijd na de hervatting neemt Katendrecht de leiding en onmiddellijk daarop maakt Celeritas gelijk. Hierbij is het gebleven tot de rust.

In de 2de helft moet Celeritas een weinig- sterker geweest zijn, maar gescoord werd er niet en toen de zes kwartier spelen, voorbij waren, was de verhouding 1 nog steeds 1—1. Er zou . dus een kwartie- langer gespeeld moe¬

de spelers gaven vermoeidheid, dat

te

ten worden, doch zooveel blijken van

zij na onderling overleg besloten

eindigen. Verder is men dus niet gekomen.

En wat nu? De bond zou kunnen besluiten aangezien niet aan het reglement voldaan is,voor beiden den wedstrijd als verloren te beschouwen. Doch dit is wel wat al te barbaarsch, daar hij in geen geval de spelers moet preseeren in zulk een weder langer door te spelen. Het tegenovergestelde geval zou warmer begroet worden n.1. dat beide de 2de plaats werd toegekend, doch dat is toch ook wel wat vreemd.

Het bestuur zou het kunnen zoeken in liet protest, maar dat is heel moeielijk uit te maken. Dan is er nog een geval mogelijk, n.1. dat men de match eenvoudig laat overspelen, hetzij geheel, hetzij een enkel kwartier. Ofschoon niet geheel zuiver, zouden wij tot het laatste moeten adviseeren, maar Zondagmoet het dan toch definitief afloopen. Er is nog een promotie match te spelen, verder een 2de klasse match van Volharding en dan nog de bovengenoemde. Als dat alles dan Zondag tot een goed eind komt b.v. in den vroegen morgenuren, mag men nog tevreden zijn en kan de bond het seizoen op 1 Juni als gesloten verklaren. A.s. seizoen zal men hier evenwel rekening mede moeten houden.

In een ander gedeelte der stad was men aan het cricketen: Victoria II met onzen kampioen-bowler-liliputter E. Kuijpers aan het hoofd, speelde tegen Volharing I. Deze laatste club toont veel energie en blijft nog,, ofschoon wel wat alleen staand, getrouw door oefenen. Jammer genoeg was het geen aanmoediging voor haar, want zij verloor met 32 runs op beide innings. Volharding heeft het bestuur van den voetbalbond ,eem wenk gegeven om 's zomers een cricket-competitie in te richten. Het zal op een eerstvolgende algemeene vergadering ter tafel worden gebracht, maar wij vreezen voor weinig steun en deelname.

Ten slotte nog een afscheidsgroet aan een naar Indië vertrokken Rapiditaan en Spartaan, den heer A. Mathol, die een getrouw speler van Rapiditas'

2de elftal was en een paar maal voor het eerste elftal uitkwam. Hij was hier een waar sportbeoefenaar o. a. lid van de Roei- en Zeilvereeniging Nautilus, de Rotterd. zwemclub, de algemeene Turnvereeniging enz. Bij al deze vereenigingen was hij een gewild, welbekend en aangenaam figuur. Uit naam der Rotterdamsche sportliefhebbers een hartelijk vaarwel en een goede reis.

B. J. ZUIJDERHOFF.

WEDSTRIJDEN,

Celeritas II—Katendrecht.

1—1

Zondag 22 Mei werd de bovengenoemde wedstrijd gespeeld. Het weelwas magnifiek, maar veel te warm voor een voetbal-match. Te kwart over tweeën stelden zich de volgende elftallen op het Heuvelveld te Rotterdam op. Katendrecht: Spanier (g) Zoutman, Kruijthof (b) Jokker, Kleijn, Anderson (h.b.) Kievic, de Vries, Rommenie Otto, Bakkes. Celeritas II: Bronkhorst (g) Kleijntjens, Holzenbosch (b) Fortuin, Schuurs,

Meenot (h.b.) Sievers, Ihehng, De Wilde

Kooo-h

Als om 2 uur de aangewezen

referee de Heer Jansen niet aanwezig-

is, is de Heer Roggeveen bereid, het weinig aanlokkelijke baantje van umpire te vervullen.

De strijd begint allersaaist en geeft niets te zien dan voortdurend uit trappen en . ingooien. Eindelijk komt er wat meer vuur, en er ontstaat een kritiek oogenblik voor Cs doel, als Meenot

nog juist bij tijds het gevaar keert. Er ontstaat nu een corner voor K's doel, die niets oplevert. Eens weet Kievit een prachtig boogshot in te zenden, dat juist over de lat vliegt. Het spel wordt meer en meer verdeeld. De Celeritaansche forwards dringen goed op, doch weten de hun aangeboden kansen niet te benutten. Plotseling rolt de bal uit een hevig heen en weergetrap naar de Vries toe, die een mooi recht shot inzendt, dat Bronkhorst, door het vele publiek niet kan houden. De eerste goal is door K. gemaakt. Hierdoor worden de Celeritanen vurig, zij pakken flink aan. De voorhoede speelt uitstekend samen en de Wilde weet een center zoodanig te draaien, dat hij niet al te hard in de goal vliegt, waar Spanier hem tusschen zijne handen laat doorgaan. Het spel wordt hoe langer hoe geanimeerder en beide partijen, die nu goed in conditie komen, raken uitstekend aan elkaar gewend.

Voor Celeritas doel wordt een corner zonder succes genomen, dan zendt Kleiu een shot in dat door Bronkhorst prachtig gestopt en nog net bij tijds weg

gewerkt wordt. De rusttijd nadert en met 1 — 1 wordt van terrein verwisseld. Na de hervatting is het spel zeer levendig. Aan beid'j zijden worden schoten gelost. Een scrimmage ontstaat voor K's doel, maar de bal wil er niet door K. valt een freekick ten deel, die door. Zoutman genomeu, recht in goal gaat Bronkhorst wordt omver geloopen, maar kan den bal nog wegwerken. Een prachtige corner wordt door Kievit genomen, die door Kleijntjens even mooi wordt teruggehaald.

De aanvallen van Katendrecht worden steeds gevaarlijker. Vooral Jokker onderneemt af en toe prachtige rushes, die door Bakkes met mooie shots geëindigd worden, echter zonder scoren. De t Katendrechtsche forwards dringen uitstekend op, maar Holzenbosch, Schuurs en Kleijntjens zuiveren steeds het terrein. Opeens krijgt Kievit den bal, en staat klaar om gevaarlijk te schieten,

hij trapt juist over de goal. Even

voor time krijgt Koogh een klein ongeval aan den voet, waaronder zijn spel gedurende het verdere verloop van den wedstrijd merkbaar scheen te lijdeu.

Weldra is het tijd, en eindigt deze spannende wedstrijd in een gelijk spel 1 — 1, waardoor niet uitgemaakt is, wie No. 2 in de R'damsche le kl. comp. is zoodat het B. B. genoodzaakt zal zijn bfide vereenigingen als zoodanig te erkennen en dus twee zelfde medailles uit te loven. Over de spelers zal ik volstaan met het volgende. Beide elftallen waren in uitstekende conditie. De keeper van K. kreeg weinig gelegenheid zijne talenten te toonen. Alleen de goal had hij wel kunnen verhinderen. De backs waren uitstekend. Kruijthof drong wat te veel op, doch verde¬

digde, zoowel als zijn confrater Zoutman, volhardend en met het gewenschte

succes.

De half backs-linie speelde zeer goed, en steunde de forwards voortdurend, vooral Jokker en Anderson blonken uit, alleen speelde de eerste wek wat al te ruw.

Van de forwards was elk afzonderlijk heel goed, vooral Kievit, maar als geheel viel er niet zoo bijzonder over te roepen, 't was evenals bij Celeritas met Sievers. Kievit werkt te veel en te lang op zich zelf, waardoor de andere forwards vaak voor niets liepen, en toch dikwijls prachtig in de gelegenheid waren geweest tot scoren.

Bij Celeritas keepte Bronkhorst zeer verdienstelijk, ook de backs waren in goede conditie, vooral het debuut van Holzenbosch als back was schitterend. De half backs-linie, waarin Schuurs uitblonk, werkte goed, en steunde de forwards flink. Jammer maar dat ook

hierin dezelfde fout schuilde als bij K. en wel veroorzaakt door het veel te lange drijven van Sievers. De eenige forward, die mij bepaald tegenviel was Visser, die weinig uitvoerde, Roggeveen toonde een onpartijdig referee te zijn, wiens bedaarde uitspraken beslist en juist waren.

C. S. ALTMANN.

*

VAN DE ZIJGRENZEM,

De in ons' vorig nummer opgenomen afbeeldingen hebben betrekking op het vervaardigen der „Demon DriverV', de bekende bats door de Londensche firma Bussey & Co. in den handel gebracht. De verschillende cliché's werden ons door de vertegenwoordigers dier firma de hh. Bosch, Zijlstra & Rupp te Arnhem welwillend afgestaan.

De groote reputatie die de Demon Drivers genieten is geheel te danken aan de groote zorg waarmede zij . vervaardigd worden. De firma bezit uitgestrekte bosschen van wilgenboomen, waarvan de beste exemplaren uitgezocht worden, die na tal van manipulaties — de cliché's in ons vorig nummer vertoonden er eenige — als cricketbats eindigen.

De eerste klas-competitie begint Zondag a. s. met Ajax tegen Amstels C. 0. te Hilversum. De Leidenaars hebben o. i. groote kans voor het eerst uit Hilversum als overwinnaars wegtrekken, want A. C. C. zendt behalve een onvolledig een vrijwel tótaal ongeoefend elftal het veld in. Niet onmogelijk is het dat het elftal nog te elfder ure Hisgen onder zijn spelers zal tellen, want bij den tweede-klasse-kampioen schijnen langzamerhand de anticricket- en le klasse gevoelens te ontdooien. Met een allround-speler als Hisgen zou A. C. C. niet weinig gebaat zijn.

De Noordelijke 2e klasse begint Zondag eveneens en Volharding en Rood en Wit II staan hier tegenover elkaar, terwijl een dag later Victoria den strijd tegen 's-Grav. C. C. II zal beginnen. In beide gevallen schijnt ons de kans der tweede elftallen gering. De vraag zal zijn hoe Volharding zonder Hisgen zich er door slaat en hoe Victoria, na haar schitterend debuut tegen de elf uitverkorenen der 's-Grav. C. C, zich tegen de half-godeu dier club zal houden.

* *

Door eenige dankbare vereerdsters en vereerders is de populaire „Piek", ook wel luisterende naar den naam Hisgen en niet onbekend als R. A. P's centreforward, een zilveren beker aangeboden, als blijk van waardeering voor zijn uitstekende spel in het afgeloopen seizoen. Vereerdsters, gelukkige Piek!!!

*

De algemeene vergadering der Engelsche Football League heeft besloten 'net aantal eerste en tweede klas clubs tot 18 te vermeerderen en de promotiewedstrijden af te schaffen, zoodat de • twee laatste eerste klas-clubs van plaats verwisselen met de twee eer6te der tweede-klasse.

Blackbm-n Rovers bliiven dus in de

eerste klasse, terwijl Newcastle United bevorderd is. In de tweede klasse, werden Burslem Port Vale, de club die Sheffield United in de cup-wedstrijden nekte, New Brighton en de ex-eerste klasse Darwen opgenomen.

Blijkens een staatje door de Revue des Sports gepubliceerd is er door de voornaamste Belgische clubs heel wat

Sluiten