Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Sportblad.

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond.

Verschijnt VRIJDAGS.

ABONNEMENT:

Prijs per jaar, franco per post, ƒ 3.—, bij vooruitbetaling. Het abonnement kan worden aangevangen den eersten van elke maand, echter verbindend voor een

geheel jaar. Afzonderlijke nummers f 0.10.

OFFICIÉÉL ORGAAN DER VOLGENDE BONDEN:

Noordelijke Voetbal Bond. Gooische Voetbal Bond. Brabantsche Voetbal Bond.

Ned. Athletiek Bond. Amst. CrickeW8®iM'S%V; Amst. Voetbal Bond.- * Haagsche Vo%tbal Bond. Rotterd. Vö%tbal Bond. Rotterd*<)ricket Bond. Haarlemsche Voetbal Bond. Ver. Botterd.Voetbalbelang. Geldersche .Voetbal Bond.

Zeeuwsche Voetbal Bond.

Utr.-GooischeVoetbal Bond. Haagsche Cricket Bond. Twentsche Voetbal Bond. Utrechtsche Voetbalbond, Nederl. Athletiek-Unie.

ADVERTENTIÈN:

Prijs 1—6 regels (met bewijsnummer) f 1.50. Elke regel meer f 0.20. Plaatsing 3/2 maal.

en der volgende clubs : Amsterdamsche Voetbal-Vereeniging „B. A. P.", de C. en F. C. „Krahngen te Krahngen, de Rotterdamsche C. en F. C. „Rapiditas", de Amst. C. en V. „Volharding", de Amst. F. C. „Quick", Arnh. V. en A. C. „Vitesse", Amstels C. C, Amst. F. en C. C. „U. N. I.", Zutph. Voetbal Vereen. „Zutphania", Hilvers. V. C. 8't Gooi", 's Gr. V. en C. C. „Excelsior", A. C. en V. V. „Olympia", Ensch. F. C. „Prinses Wilhelmina", Amst. C. in V. C. „Holland", Nijm. C. O. „Advendo", E. A. V. „Pro Patria", Haagsche Voetbal-Ver. „H. B. S.", Rott. C. en H. C. „Victoria", R. C. en V. V. „Excelsior", Haagsche A. C. „Hollandia", Rott. C. en V. V. „Neptunus", Delftsche C. en F. C. „Concordia", Amst. Mach. F. C. „Swift", 's Grav. V. V. „T.h.o.r.", Athl. O. „De Germaan", Nijm. V. en V. Club „Quick", Amst. F. C. „E.D.O.", Haagsche Athl. C. „Sparta", Dev. F. en C. C. „ütile Dulci", Rott. V. en

A. C. „Celeritas", Asser V. en C. C. „Achilles", Athl. V. ,,'s Gravenhage", Amst. C. enV. V. „Heracles", Haagsche V. C. -H. G. V.", Haagsche F. C. „Hector", Amersf. V. V. „Quick", Wag. F. C. „Victoria", Gron. C. en F. C. „Be„Quick , Tilb. V. C. „Willem II', Utr. C. en F. C. „Hercules", Kamp. F. C. „S. I. O. D.", Amst. S. C. „De Athleet", Heng. V. C. „Tubantia", Eindh. V. C, Bred. V. V. „N. O. A. D.", Leidsche C. en F. C. „Ajax", Rott. C. en V. V. „Volharding", Holl. V. C. Waterval Boven (Transvaal), Leidsche F. en C. C. „Unie"', Middelb. V. V. „Olympia", Veend. F. C. „Look out", Bergen op Zoomsche V. C. „Unitas", Bussumsche F. G, Rotterdamsche V. en C. V. „Olympia", Haagsche -V. V. „Hollandia", Bredasche V. en C. V. „Brabantia", Leeuwarder A. en V. C. „Frisia", Haagsche V. V. „Swift", Amsterd. Athl. Club, Amst. V. V., Goudsche C. en V. C. „Olympia", Alkmaarsche F. en C. C „Alcmarae Victrix", Wageningsche V. C. „Heracles", Sneeker S. C. „Lycurgus" Rotterd. V. V. „Concordia", Haagsche V. V. „Xerxes", Bosscher V. C. „Victoria" Hilvers, F. C, Zaandamsche V. V. „Hellas", Dortsche F. C. V. V. V. De Vechtstreek. H. A. V. „Die Haghe", A. C. en F. C. „Hollandia". H. V. V. „Victoria", Amst. V. V. Steeds Voorwaarts", A. A. V. -Poseidon". Touristenclub „De Promeneurs", Rott. A. V, „N. O. A. D.", Haagsche V. V. „Quick", Rotterd. V. V. „Unitas", Katendrechtsche V. V. „Katendrecht", Haarl. F. C. „Oranje", Enschedesche V. V. „De Tubanters", Amersf. Serg. V. C. „Wilhelmina", Haarl. F. C.„Unitas", Amsterd. F. C. „Holland" Amsterd. Football Club, Amersf. V. V. „Mars", Vlissingsche V. V. „Eendracht maakt macht", tfinneksche V. V. Rotterd. V. V. „Saturnus", Leidsche A. V. „De Sportman", Amst. V. V. „Eendracht", Goesche V. V. „Zeelandia", Rotterd. V. en A. V. „Sparta", A. V. C. „D. O. S. B." A. C. C. „Olympia", Wag. F. C. „Goahead", A. F. C. „Ajax", Rotterd. C. en V. V. „Achilles", Hoornsche V. V. „Sport", A. V. V. „Vooruitgang', R. A. V. „Blauw en Zwart",

B. V. V. „Wilhelmina", L. V. C. „Bato", V. V. „I. P", Leeuwarden, Sportvereeniging „H. B. S." den Helder,

Amsterdamsche „G. V. V.", Tielsche Voetbal-Vereeniging „Voorwaarts

Redacteur. J. E. STOKVIS, den Haag. — Uitgever: J. C. SCHR0DER, Amsterdam.

Stukken voor de redactie te zenden aan het adres van den redactenr s 147 Obrechtstraat den Haag. Adresveranderingen, abonnementen en advertentlën te zenden aan den Uitff. Anna Vondelstr. IA, Am sterdam

9e Jaargang.

AMSTERDAM, 7 Juni 1901.

No. 23.

B K KL I C H T.

Alle stukken voor de Redactie tot 1 September a. s. te zenden aan ondergeteekende, die tot dien datum de Redactie waarneemt.

J. C. SCHRÖDER,

Anna Vondelsiraat 1A AMSTERDAM.

Losse nummers van „HET SPORTBLAD" a ƒ 0.10 zijn verkrijgbaar: Te Amsterdam aan de Kiosken.

Te 'S-Gravenhage bij de Naamlooze Vennootschap Boek- en Kunsthandel, voorheen W. J. V. HOOGSTRATEN, Piet-Heinstraat 29 en aan de Kiosken. Te Rotterdam aan de Kiosken.

H. E. Secretarissen van clubs en hh. correspondenten worden er nadrukkelyh op attent gemaakt, dat alle stukken UITERLIJK 's Dinsdagsavonds in ons bezit moeten z$n, zullen ze geplaatst worden in het eerstvolgend nummer.

Sluiten