Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET S P O

'^lichtingen, welke steeds zoo uitgebreid mogelijk Werden verschaft, terwijl steeds een aantal spelregelboekjes gratis werden toegezonden. Veel nut heeft de commissie in deze periode nog gehad van 't indertijd door den heer Engelberts geschreven boekje: „Wilt gij weten wat 't voetbalspel is en hoe het gespeeld wordt ?" waarvan een groot aantal werd verspreid en waarom nog telkens aanvragen inkomen. Ook werd nog de inhoud van dit werkje overgedrukt in enkele locale bladen, nadat de schrijver daarvoor zijn toestemming had verleend.

Nadat door hem was kennis genomen van „bchool en Spel", werd door den kapt. comm. van het artillerie instruct. Bat. te Schoonhoven om nadere inlichtingen omtrent voetbal gevraagd. Nadat deze waren verstrekt, werd door bemiddeling van den commandant 't spel ingevoerd bij de manschappen, welke onderling een vereeniging oprichtten. Geprikkeld door dit voorbeeld namen ook de Schoonhovensche burgers t voetbalspel in handen, daarbij geleid door 't afdeelingsbestuur van Volksweerbaarheid en bij de oprichting geholpen door de commissie. Ware zulks niet belet door de geïsoleerde ligging van t plaatsje, der voetbalwereld zouden ongetwijfeld reeds bewijzen zijn geleverd hoe lustig dit jaar te S. de voetbal heeft gerold.

Van den heer Reudler kwam in een schrijven door hem ontvangen van de V.V. te Noorthey toet verzoek de vereeniging in de gelegenheid te stellen tot 't spelen van wedstrijden. De Maatregelen in dezen reeds door den heer R. genomen, droegen de volle goedkeuring der commissie weg, zoodat dit punt verder met rust kon worden gelaten.

De vereeniging Hercules te Enschede' riep de hulp der commissie in bij hare pogingen Wedstrijden te spelen tegen elftallen uit Duitsche grensplaatsen. Waar reeds eerder een dergelijk verzoek was ingekomen, achtte de commissie t raadzaam zich in verbinding te stellen met een Duitschen voetbalautoriteit, welke persoon eindelijk werd gevonden in den Heer Walter Sanss te Dortmund, secretaris v. d. Khein. Westf. Spielverband. Genoemde Heer stelde zijn betoiddeling ten dienste der commissie, van welke tulp bij later ingekomen verzoeken nog eenige toalen kon worden gebruikt gemaakt, onder meer voor 't spelen van een propaganda-wedstrijd tusschen een Duitsch en een Hollandsch elftal ^ Venlo.

Intusschen was de commissie 1 November te Amsterdam bijeengekomen. Naar aanleiding van de notulen gemaakt van deze vergadering, deed de vereeniging Vitesse haar Jeklag bij 't B.B. Een in No. 11 van 't O.O. «oor de commissie gepubliceerd bericht, loste deze kwestie ten genoege van Vitesse op.

Ingevolge de op de vergadering genomen besluiten trad de commissie in correspondentie toet personen te Lochem, Doetichem, Neede en Borculo, ten einde zoo mogelijk tot de oprichting van een competitie tusschen genoemde plaatsen te geraken. Slechts Neede bleek desnoods bereid aan 't plan deel te nemen, doch groot was de lust niet. Te Doetichem bleek door tegenwerking van onderwijs-autoriteiten t voetbal dermate achteruit te zijn gegaan, dat t deelnemen aan een competitie tot 't onmo-

R T B L A D.

3

lijke behoorde en onze adviseur (zelf bij 't onderwijs behocrend) achtte het niet raadzaam pogingen daartoe aan te wenden. Uit Lochem kwam bericht, dat daar geen vereeniging bestond ; Borculo liet ons zonder antwoord. Onder deze omstandigheden moest dus voorloopig van 't plan worden afgezien.

Door 't commissielid van de Meerendonk werd een onderzoek ingesteld naar 't al dan niet wenschelijke eener nieuwe competitie in 't Zuiden, 't Resultaat hiervan was, dat hieraan, naast de competities van den N.V.B. en den Br.V.B., geen behoefte bestond.

Het oprichten eener competitie tusschen vereenigingen uit plaatsen op de Veluwe en OostUtrecht, bleek overbodig, toen de commissie uit de daarover met de U.P.V.B. gevoerde correspondentie kennis nam van 't feit, dat deze plaatsen zich reeds aan de zorgen van dien Bond hadden toevertrouwd.

Te Amsterdam werd de hulp der commissie ingeroepen toen een aantal personen, in betrekking bij diverse stoomvaartlijnen, tot de oprichting eener vereeniging wilden overgaan. Hier kwam men tot 't tot stand brengen der vereeniging „Mercurius", welkor leden der commissie hunnen dank deden toekomen voor den verleenden bijstand.

Een door de commissie aan de vereeniging te Zalt-Bommel aangeboden subsidie voor terreinhuur, behoefde niet te worden uitgekeerd, daar de vereeniging inmiddels het terrein van 't gemeentebestuur in bruikleen had ontvangen.

Van de vereeniging Achilles (Assen) kwam in een verzoek pogingen in 't werk te stellen een le klasse vereeniging met de Kerstdagen een wedstrijd daar ter stede te laten spelen, Na bij verschillends verenicgingen vergeefs te hebben aangeklopt, werd 't voorstel eindelijk geaccepteerd door Hercules (U.), en gaf deze vereeniging haar noordelijke zuster een les in 't voetbalspel.

De commissie stelde een onderzoek in, in hoeverre de locale bladen hare 1 zers met voetbal op de hoogte hielden. Een schrijven der commissie aan de vereeniging „de Locale Pers", waarin aan de redacties onze bemiddeling werd aangeboden bij 't verschaffen van adressen van personeD, bereid de bladen aan voetbalnieuws te helpen, werd aan de leden der vereeniging toegezonden, 't Resultaat van dit onderzoek mag alleszins gunstig genoemd worden. Bijna alle bladen van gemeenten waar gevoetbald wordt, namen kortere of langere berichten over voetbal op, de meesten zelfs vrij uitvoerig; nog steeds is hierin groote verbetering merkbaar.

Daar de N.V.B. er nog niet in geslaagd was een derde klasse competitie in distrikt III te vormen, organiseerde de commissie, teneinde de animo gaande te houden, met de Kerstdagen een wedstrijd tusschen Velocitas I uit Groningen en Frisia II.

. Eenigen tijd nadat deze wedstrijd was gespeeld, gelukte het der commissie met behulp eener subsidie de Winschoter V.V. tot toetreding N.V.B. en mededinging in de 3de klasse competitie over te halen. Deze competitie had een zeer geanimeerd verloop.

De secretaris had inmiddels te Amsterdam een onderhoud gehad met den secretaris van

Sluiten