Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EET SPORTBLAD.

Eventueel zou dus, indien dit noodig mocht blijken, op genoemde data moeten worden gespeeld.

Wedstrydformulier.

De bepaling betreffende de bij verzuim van inzending opgelegde boete wordt aacgevuld indien zin, dat voor elke nieuw ingegane week of gedeelte daarvan, het bedrag der boete wordt verhoogd met fl. 1.—

Be Heer de Goeje vestigt de aandacht op eventueel te nemen maatregelen tot bevordering van de beoefening der Athletische sport in verband met het verschil in vlugheid en uithoudingsvermogen, dat volgens velen bleek te bestaan tusschen de Hollandsche en de buitenlandscbe clubs.

Daar de behandeling van dit onderwerp voor het oogenblik met het oog op het nog aan te vangen voetbalseizoen, niet urgent wordt geoordeeld, zal afdoening van het voorstel worden aangehouden.

Commissie Nederlandsch Elftal, wordt samengesteld als volgt:

O A. W. Hirschman, voorzitter; O W. van Hasselt, Rotterdam, secretaris; J. J. van den Berg, Haarlem; G. W. Dijxhoorn, Haag; D. Erdman, Haag.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 12s/4 uur.

J. Hylkema,

secretaris-penningmeester.

Nagekomen officieele berichten,

Nederlandsche Voetbalbeker.

De termijn voor inschrijving voor deze competitie sluit op 1 Oetober.

H.H. -.Secretarissen en penningmeesters der

reeds ingeschreven vereenigingen wordt in herinnering gebracht, dat, voor zooverre het inleggeld nog niet door hen werd geremitteerd, dit alsnog vóór genoemden datum zal moeten geschieden,«. aangezien hunne inschrijvingen anders ter zijde moeten worden gelegd.

Adresverandering Scheidsrechters.

F. W. N. Hugenholtz, p/a Thijinck, Lazon derpad 80, Enschede'.

Verandering van Secretariaat.

W.V.V. Winschoten, secretaris M. .S. Kalma, Stationsweg.

Z.V.V. Zwolle W. Hooft, Thorbeckegracht 77.

Royement.

Overgenomen royement van den Amsterdamschen Voetbalbond, wegens wanbetaling H. W. J. Schook.

GerehabiliteerdDe heer J. Olie, ex-lid van Hollandia, Amsterdam, (geroyeerd O.O. no. 9 1904).

De heer J. Vis, ex-lid van Hollandia, Amsterdam, (geroyeerd O.O. no. 9 1904).

Verandering van Speelterrein.

Tubantia—Hengeloo. Van af Station, Beursweg, links om, Ensehedeschestraat,g Markt, Marktstraat over de brug, Bornschestraat bij Café „de Uitspanning".

Goedgekeurd pseudoniem. „Stokes" voor een speler van H.B.S.

Sluiten