Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

3

lager zijn dan A, waarom dan R.A.P., een A-club tegelijk degradatie laten spelen met de lagere tweede klasseclubs ?

Een loffelijk besluit werd genomen, n.1. het doen spelen van een Oost-West wedstrijd ten bate van do volkssanatoria te Heilendoorn. Waar ik me evenwel niet mee kan vereenigingen, is do wijze waarop de commissie voor het oostelijk elftal werd samengesteld. Dat men in zulke commissies aan een of meer bekende spelers een plaats geeft, vooral als zij al jaren lang spelen, zooals de h.h. Jannink en de Wolf van Westerrode, is billijk.

Zeer vreemd komt het mij voor, dat geen er,kel bekend oostelijk scheidsrechter is aangeWezen. 'r, Zij mij vergund op te merkon, dat ik zelf geheel buiten het geval blijf, daar ik, ■ware mij een plaats aangeboden, door bezigheden toch zou hebben bedankt. Maar zija dan de heeren Oosterveen en Harterink die toch veel hebben gefloten in de oostelijke le klasse van dit jaar, geen geschikte personen? Mij dunkt er is iets stuitends in het passeeren van de scheidsrechters. Wellicht kan nu nog een of ander collega benoemd worden, nog kan het Verzuim worden hersteld!

Als ik ten slotte nog even mijn verwondering Uitspreek over het toekennen van./150.— voor de vertegenwoordiging van den N.V.B. te Gecève, terwijl men aan de P. en P.commissie een verminderde subsidie geeft, in verband met den slechten toestand van de kas, dan kan ik hiermede eindigen.

H. J. Makkink.

Jan de Goezen. f

Te midden van de Paaschdrukte bereikte ons de diep treurige lijding van het heengaan van een van de ijverigste en sympathiekste leden, die de Z.A C. ooit gehad heeft.

Jan de Goezen, onze gemoedelijke joviale clubgenoot, is niet meer, een plotselinge ziekte heeft aan zijn jeugdig bestaan oen einde gemaakt. Hij behoorde tot die leden, die als kleine jongen tot de club toetraden en sedert steeds naar beste krachten voor 't heil van de vereeniging gewerkt hebben. Na een tweejarig verblijf in I buitenland, keerde hij 't vorige jaar weer Oaar Zwolle terug en bleek het dat hij zijn °Ude club niet vergeten was. Dit seizoen bewees hij de ZA.C. als achterspsler uitstekende diensten en dat men zijn ambitie voor de vereeniging in hooge mate apprecieerde, bleek door zija benoeming tot tweede voorzitter, terwijl °£j sedert korten tijd als praesis fungeerde.

Maar vóór z'n verdiensten als bestuurslid en speler achtten wij hem als vriend; hij was een van die zeldzame opgeruimde naturen, die °veral waar hij was, de stemming wist te berderen en daardoor een goede invloed op *Ue leden wist uit te oefenen.

De Z.A.C verliest aan hem een ijverig en verdienstelijk lid, de Z.A.C.'ers een trouwe kame'aad, wiens nagedachtenis steeds in eere zal worden gehouden.

Nevoh.

Voetbal in Znid-Duitsehland.

In Nederland is het Zuid-Duitsche voetbal bijna alleen bekend door de paar wedstrijden, die de Karlsruhe F.C. en de Hanau P.C. daar gespeeld bobben. Van het voetballeven bezuiden den Mam maakt men in de Nederlandsche Sportbladen echter haast nooit gewag. Het voetbalspel wordt hier veel drukker beoefend dan bij ons wel gedacht wordt. Zoo zijn er in sommige groote steden, zooals München b.v., zelfs plaatselijke bonden.

Naar aanleiding van een paar wedstrijden, die ik hier koa bijwonen wil ik trachten U eenigszins een indruk van de qualiteit van het spel hier, in vergelijk met het Hollandsche voetbal, te geven. Achtereenvolgens speelden hier de Karlsruhe F.C, de Grashoppers en de Pforzheim F.C, dis voor dit seizoen kampioen van Zuid Duitschland is.

Alle drie hadden de Bayern F.C. van hier tot tegenstander. Hoewel de Karleruhers mij niet zeo sterk meer voorkwamen als voor een paar jaar ia Holland, maakten zij toch den besten indruk. Met gemak wonnen zij met 7—2. De voorhoede van Karlsruhe speelde goed en zou ook in Nederlaadsch 1ste klassespel een goed figuur slaan. Vooral Zinser en de captain blonken uit. Als invaller-keeper fungeerde de oud-E.A.P.-speler Schneiders.

De Grashoppers uit Zütïch, de Zwitsersche kampioenen, vielen niet erg mee; m.i. souden zij het tegen elke 1ste klas-club bij ons mosten afleggen. Toch slaagde zij er in het vrij zwakke Müuchener elftal met 5—2 te slaan. Da Pforzheim F.C, beschikt over verschillende goede krachten. In kracht stel ik ze ongeveer gelijk met een goede 2de klas club zooals V.O.C. of Volharding. Ook tegen hen konden da Müncheners het niet bolwerken, ditmaal verloren zij met 3—1.

Het voetbal zou hier ongetwijfeld een toekomst kunnen hebben, daar ook de belangstelling van het publiek niets te wenschen overlaat. Zoolang echter de kennis van de spelregels zelfs bij de scheidsrechters zoo belachelijk gering ie, zal er van een beduidende vooruitgang der spelqualiteit wel geen sprake zijn. ,.Freistoss" wordt bijna nooit gegeven, off side alleen wanneer dit luide gereclameerd wordt. Wanneer een dubieuse quaestie zich voordoet, wordt er krbgsraad belegd, waarbij de scheids- ' rechter meestal die partij gelijk geeft, die er in slaagt het meeste kabaal te maken. Als een bewijs van onwetendheid het volgende staaltje: Bij een uittrap schoot de keeper bij ongeluk tegen den scheidsrechter aan. De terugspringende bal werd weer door denzelfden speler weggetrapt. Noch spelers, noch referee hadden er eenige notie van, dat hier een vrijen schop had moeten volgen wegens 2 maal aanraken van den bal. .

Over het algemeen zijn de velden hier veel grooter dan bij ons, wat vooral voor jonge spelers veel te vermoeiend is. Waarschijnlijk m verband met de breedte van het veld^ heeft men aan alle 4 zijden grensrechters. Dit zou misschien een voordeel zijn, daar de 2 Cornerrichter altijd bij het doel blijven staan en zoodoende goed controleeren kunnen of de bal al of niet over de goallgn geweest is, wanneer

Sluiten