Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Binnenland.

De toekomstige 2e klasse.

Reeds veel is er over de 2e klasse, met name de Westelijke 2e klasse in de Sportbladen geschreven ; al jaren geleden werden er heftige duels op papier uitgevochten over de voordeelen van dit of dat systeem en nog steeds is men 't over de juiste indeeling der 2e klasse niet onverdeeld eens.

Ter verduidelijking van 't geen ik nu hierover op papier wil gaan zetten, zal ik eerst een kleine uiteenzetting geven van de motieven, die 't Bestuur geleid hebben tot de op til zijnde ingrijpende veranderingen in de Westelijke 2e klasse. Reeds lang bestond 't systeem, dat in de 2e klasse, afdeeling A officieel voor sterker verklaard werd dan de overige afdalingen B en C. Vroeger had men dit uitgedrukt door afdeolii g A overgangscompetitie te noemen; ondanks 't verdwijnen va» dien naam was echter 't officieele kracht * erschil der afdeelingen blijven bestaan. Langzamerhand begon men in te zien dat krachtsgradaties in een klasse officieel met aan te nemen zijn, dat alle afdeelingen eener klasse even sterk moeten heeten en dat was wel 't voornaamste motief van de bekende bestuursbepaling aan 't begin van dit seizoen: de gelijkwaardigheid der afdeelingen m de Westelijke 2e klasse.' Daar kwam nog bij, dat men een inkrimping wilde van 't aantal 2e klassen, zoo, dat ze verdeeld werden over twee afdeelingen, ieder van achtcluba.

Op zich zelf een zeer goede bepaling, die ook van buiten zeer weinig bestrijders heeft gevonden. Maar, en nu kom ik langzamerhand, Waar ik wezen wil, tijdens het seizoen zijn er omstandigheden aan het licht getreden, die ten nauwste met de aanstaande 2e klasse m verband staan. Velocitas TI bleek veel te sterk voor de Oostelijke 2e klasse en maakt op grond van zijn spelkwaliteit .aanspraak op de West li)ke tweede, de Adelborsten en Cadetten uit NoordHolland blijken beide elftallen te bezitten, dio 't 2e klasse peil in 't Westen zeer nabij komen en die voor Noord-Holland veel goeds beloven en ook zij laten dezelfde aanspraak gelden. Wat nu gedaan ? Men besluit de 2e klasse m te krimpen; 4 a 5 2e klassers zullen naar de 8e klasse moeten verhuizen, en nu komen plotseling 3 nieuwe candidaten opdagen, die en. om 't algemeen militair voetbalbelang èn om hun spelkwaliteit vrjj rechtmatig eemg recht op 't 2e klasseschap in 't Westen kunnen laten gelden 1 Dan nog maar 3 2e klassen degradeeren en hun plaats geven van de 3 nieuwelingen? Dat zcu al heel onbillijk zijn en dus onuitvoerbaar. Of 2 afdeelingen vormen van 10 clubs, waarbij dan de 3 genoemde zijn opgenomen? 't Heeft ook al tal van bezwaren.

Ten eerste zeer onbillijk tegenover de gedegradeerde 2e klaesers. Deze na zwaren strud er uit geknikkerd, die anderen, nieuwelingen nogal, zonder eenigen strijd er in opgenomen, neen, dat zou al te onrechtvaardig zyjn1 len tweede 2 tweede klasse competities ieder van 10 clubs zijn vriijwel onbestaanbaar met t oog op de dikwijls slechte terreinen. En dan de

HET SPORTBLAD.

8

beker? Moet die voor de 2e klassers ia t Westen ook al een verboden vrucht worden? Men ziet het, ook deze uitweg is vrüwel afgesloten.

Dus geen uitweg?

Ja, m.i. bestaat er nog een derde, bevatten de in 't kort 't volgende: maak 3 gelijkwaardige tweede klas afdeelingen van 8 clubs, neem daarin op de vijf laatste van de degradatiecompetitie tweede klasse en de 3 nieuwelingen.

Alvorens dit nader uit te werken, wensch ik er op te wijzen, dat dit is een geheel persoonlijk idee en niet is de uitwerking of een gevolg van de besprekingen op een Bestuursvergadering. Dit ter voorkoming van teleurstellingen

^Ontegenzeggelijk is de manier, die ik hier aan de hand doe, eenigszins reactionair. Een van de motieven, al was ze m. ï. niet de voornaamste, tot 't bekende bestuursbesluit, was inkrimping der 2e klasse en nu wordt hier voorgesteld juist uitbreiding. Ik kan hiertegen weii>ig zeggen en ik wil me zelf ook geenszins doen kennen als een warm voorstander van t geen ik hier als een uitweg aangewezen heb. Maar men denke wel, we hebben hier een keuze te doen, van tweeën een. Of we moeten de drie candidaten 2e klasse opnemen terwille van hun spelkwaliteit en de propaganda en daardoor onafwendbaar ons aanvankelijk systeem van inkrimping laten varen, bf we moeten aan dit laatste met sterke hand vasthouden en alle omstandigheden, die veranderingen en wijzigingen hierin zoo verleidelijk maken, zondermeer negeeren.

Ik voor mij voel meer voor fc eerste. ^ Ga*n we eens kalm de gevolgen na van t door mij opgeworpen idee. We zullen dus m de 2e klasse krijgen 3 nieuwe militaire elftallen. Zullen deze niet te zwak zijn m.a.w. zullen ze «een nadeel zijn voor de 2e klasse ? Ik geloof hier vrijwel op te mogen antwoorden, neen. En de meesten zullen 't biermee wel eens zijn.

We behouden 5 2a klassers, eventueel 4 plus de kampioen 3e klasse, die anders onherroepelijk tot 3e klasse zijn gedoemd. Is dit een nadeel? Men zou er over kunnen redetwisten. Mij dunkt, wanneer we eens zien naar Breda, Amsterdam en Utrecht, dan zal 't behoud van N O A.D., RAP., Swift en U.V.V. veel eerder een voordeel dan een nadeel zijn. De animo ba die vereenigingen, die toch werkelijk wel reden van bestaan hebben, zal herleven en weer m kracht toe nemen, de spelkwaliteit zal door t spelen tegen sterke tegenstanders rijzen. En mocht een van die clubs werkelijk geen Je klasse kracht meer bezitten, dan zal na afloop van 't komende seizoen de degradatie naar de 3e klasse ook dan 't einde zijn.

Is 't bestaan van 3 gelijkwaardig tweede klasse afdeelingen van 8 clubs naast elkaar een bezwaar? Volgen wij niet, als je maar gelijk van kracht worden geacht. Of nu aan t eind van 't seizoen 2 of 3 clubs, kampioenen der afdeelingen, om 't kampioenschap 2e klasse spelen, maakt dat verschil? Hebben we inde 3e klasse dit seizoen niet vijf gelijkwaardige afdeelingen naast elkaar gehad, en hebben niet de 5 kampioenen om 't kampioenschap öe klasse gespeeld? 't Systeem ia dan al aange-

Sluiten