Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET SPORTBLAD.

Blythe 526.3157 1156 92 12.56

Hearne (J. T.) . . 311 99 680 54 12.59

Hirst 491 5 114 1180 82 14 39

Huddleston . . . 352.2108 708 47 15.06

Dean . • . . . . 617.5180 1438 94 15.29

Haigh 333.2 66 804 52 15.46

P. E Le Couteur . 307.4 49 1041 67 15.53

Thompson . . . 569.5 144 1508 97 15.54

Mead 399.2105 905 56 16.16

Tremlin 287.2 66 765 47 16.27

Fielder 376 72 1077 65 16.56

Bhodes 315 75 848 51 16.62

Wass(T.). . . .471.5 78 1380 83 16.62

Eelf (A E.) . . . 799 256 1801 108 16.67

Llewellyn .... 678.2 124 1985 118 16.82

Tarrant 464.1145 1042 59 17.66

Wells 246.1 40 917 51 17.98

Newman .... 614.1 122 1676 93 18.02

Buckenham ... 325 56 1027 56 18.33

Hitch 306 53 958 51 18.78

Dennett .... 463.3122 1253 64 19 57

Cowie 183.5 20 780 39 20.00

Barrows .... 338.5 40 1223 60 20 38

Santall 481,5 112 1241 60 20.68

Cox 401 99 1110 53 20.94

FOTO-CAMERA's. (Kodaks) voor Sport enz.

IVENS

Amsterdam, den Haag, Nijmegen, Groningen.

Bokin. Koordeinde.

Voetbal.

Scheidsrechterscongres.

Beeds in Mei trachtte België tijdens de tentoonstellingswedstrijden een scheidsrechterscongres bijeen te roepan. De tijd van voorbereiding was echter te kort en wijselijk besloot men het congres uit te stellen tot 10 en 11 September a.s., op welke dagen er, herinneren wij ons wel, groote nationale voetbalwedstrijden op het Tentoonstellingsterrein gehouden zullen worden. De Belgen hebben nu ruimschoots de gelegenheid om alles voor te bereiden; ze hebben thans dan ook de medewerking van verschillende landen gekregen, zoodat het zich laat aanzien, dat op die dagen de elite Europeesche voclbalrcchtspraak in de Belgische hoofdstad aanwezig zal zijn.

Een voorloopig programma der te behandelen punten is ons thans toegezonden, wat echter nog, in verband met eventueel in te dienen voorstellen, voor wijziging vatbaar is.

We laten deze „ordre du jour" hieronder volgen:

1. Verkiezing van het comité voor het 1<3 congres.

2. Verkiezing van een definitief comité.

3. Eegeling van een jaarlijksch congres.

4. Het congres zal achtereenvolgens gehouden worden in de verschillende hoofdsteden der tot de nieuwe federatie toegetreden landen.

5. Overzicht van de voornaamste spelregels, ten einde een uniforme toepassing te verkrijgen.

6. Het congres benoeme de scheidsrechters voor internationale wedstrijden.

7. Eegeling der onkosten voor internationale scheidsrechters.

8. Benoeming van scheidsrechters tot .internationaal scheidsrechter".

9. Elk land houde jaarlijks een scheidsrechters vergadering als voorbereiding voor het internationaal congres.

10. Voorstellen tot eventueele wijzigingen der spelregels te doen op het congres der F. I. F. A.

11. Aanvaarden der nieuwe bepalingen omtrent het spel, genomen door de F. I. F. A.

12. Eventueel aannemen van een officieel orgaan.

13. Beglementeering der rechten en plichten van scheidsrechters.

14. Diversen.

Eventueele voorstellen in verband met dit congres kunnen medegedeeld worden aan den heer E. Wolters, 45 Eue des Drapiers, Brussel.

De H.V.V. naar Oostenrijk

De H.V.V., kampioen van Nedealand, heeft aan het bestuur van den Nederlandschen Voetbalbond toestemming gevraagd voorde volgende wedstrijden:

16/17 September a.s.: Wiener Athletik Sportclub, to Weenen.

25/26 September: te Boedapest: Magyar Athletik Club. — Boedspesti Turna Club.

28/29 September te Praag: Deutsch Fussbalclub.

De N.V.B. heeft aan de H.V.V. het verzoek gericht, den toer een week eerder te beginnen met het oog op de competitie-wedstrijden van 25 September, doch hoe gaarne de H.V.V. aan het verzoek zou willen voldoen, er kan geen verandering in de data gebracht worden. In verband met deze wedstrijden is het wel eigenaardig te weten dat eenige dagen geleden een formeele staking van voetballers in Weenen dreigde uit te breken.

Het elftal van de Cricketer bedankte en bloc en ging naar de W.A.C. over daar het bestuur volgens de spelers niet handelde in overeenstemming met de belangen der spelers.

De zaak is ten slotte bijgelegd nadat het heele bestuur en de Cricketer is afgetreden en door andere andere, door de spelers voorgestelde personen, is vervangen.

Seriewedstrijden Hercules.

Door het bestuur van den N.V.B. is aan Hercules, Utrecht, toestemming verleend tot 't houden van serie wedstrijden op haar terrein op Zondag 4, 11 en 18 September a.s.

Uit Zwolle.

Gisteren is hier druk getrapt; bijna alle Zwolsche spelers hebben achter het bruine monster gehold, alsof we midden in 't seizoen waren. Als Coucke, Hans en anderen dit lezen, dan spreken ze van zweetvoetbsl, Meerenbergvoet-

Sluiten