Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.38

MARINEBEGROOTING VOOR HET DIENSTJAAR 1889.

gen, waarvoor de gelden op de begrooting voor 1888 werden toegestaan, is gereed gekomen en zal weldra worden geplaatst.

Aan de opheffing van de loodsstandplaats Oostmahorn, waarvan sprake was bij de Memorie van Toelichting op de begrooting voor 1888, is met 1 Januari 1888 gevolg gegeven, zoomede aan de vereeniging der betrekking van commissaris der loodsen en ontvanger der loodsgelden te Brouwershaven, dit laatste met 1 Juli dezes jaars.

Betonning, bebalcening en zeemerken.

De vernieuwing van den stoomketel en de herstelling der stoomwerktuigen van de „Frans Naerebout", zoomede de nieuwe kaap tot toevluchtsoord voor schipbreukelingen op de Boschplaat bij Terschelling, waarvan sprake was bij de Memorie van Toelichting op de begrooting voor 1888, zijn sedert gereed gekomen.

De bouw van een magazijn voor berging der betonning van de Zuiderzee, waarvoor de gelden op de begrooting voor 1888 werden toegestaan, is onderhanden.

Verlichting.

Ten vervolge op hetgeen dienaangaande is medegedeeld bij de Memorie van Toelichting der vorige begrooting, met betrekking tot de overeenkomst met Pruisen, in zake de uitbreiding van de verlichting op de Beneden-Eems, strekke dat in den loop van dit jaar wordt aangevangen met den bouw van de lichttorens te Delfzijl en te Watum, waarvoor o. a. de gelden op de begrooting van 1888 werden toegestaan.

Thans worden op deze begrooting de gelden aangevraagd voor de bijdrage aan Pruisen, in de kosten wegens verderen bouw van lichttorens enz. op Duitsch territoir, en in de onderhoudskosten over 1889.

De bouw van de lichtwachterswoningen op Schiermonnikoog, Ameland en Texel, — de plaatsing van een houten lichtopstand met hijschlantaarn voor het Schuitengat bij Terschelling — en die van een stoommisthoorn te Vlissingen, waarvoor de gelden bij de begrooting voor 1887 zijn toegestaan, zijn sedert beëindigd.

De bouw van de lichtwachterswoningen te Kijkduin en te Goedereede, waarvoor de gelden werden toegestaan op de begrooting voor 1888, is onderhanden genomen.

De voorbereidende maatregelen zijn genomen voor de plaatsing van een stoommisthoorn aan den Hoelc van Holland, voor het maken eener gasverlichting aan den N.O.-punt van Rozenburg en van den nieuwen ijzeren lichtopstand aan het Zijpe, zoomede voor de aanschaffing van 3 pressure lampen voor de verlichting op NoordSchouwen, en voor het daarstellen van een brandput ten dienste der gebouwen van de verlichting op Terschelling, voor alle welke aangelegenheden de gelden worden toegestaan op de begrooting voor 1888.

Sluiten