Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Sportblad.

Officieel Orgaan van den Nederiandschen Voetbalbond.

Alle stukken de Redactie betreffende te zenden aai C. J. GROOTHOFF, Ceintuurbaan 298, Amsterdam Alleen stukken voor Administratie en Clubberichten te zenden aan C. J. GROOTHOFF,

p/a Redactie „de Telegraaf '.

ABONNEMENT: _ ™WTkl!Il, ~ A n G ADVERTENTIËN :

Prijs per jaar, franco per post, VerSCnlJIlt DOJN DhiïiU ALrö. | | p .. 1-6 ]g (metbe-

f 3.—, bij vooruitbetaling. Het II .. J °n

abonnement kan worden aan-' „ . , - wijsnummer) f 1.50.

gevangen den eersten van elke Onder redactie Van ^ ^ f ^

maand, echter verbindeed voor _ . /-> d/-ntt liet e"

een geheel jaar. \jt \J. \JHT\\J\J I nUlIi Plaatsing 3/2 maal.

Afzonderiijke nummers f 0.10.

I6e Jaargang. AMSTERDAM, 21 Mei I908. ^ N°. 2L

■ i

BONDSNIEUWS.

BESTUUR.

Japper Warner, lste Voorzitter, Zwolle.

C. A. W. Hirschman, 2e Voorzitter, Amsterdam, P. C HooftBtraat 19.

A. J. Bronkhorst, Kruiskade 52, Rotterdam; J. J. van den Berg, Groote Houtstraat 178, Haarlem; M. de Boer, Korte Mare 24, LeideD, J. A. W. Gratama, Nassaustraat 6 BUs, Utrecht; P. A. de Haan, Eebuurt 14, Leeuwarden; J. W. Kips, Schiedam, en Tb-Portheinf; Keizerstraat 28, Deverter, Commissarissen.

Secre* aria-Penningmeester: J. HYLKEMA, Bilderdijkkade 21a Amsterdam. Telefoonnummer 993.

Telegram-Adres: Nedvoetbalbond, Amsterdam.

Comptabiliteit, Allen die iets te vorderen Lebben Tan of verschuldigd zijn aan den N.V.B. wordt beleefd verzocht hunne declaraties ten spoedigst in te dienen bij den Bondssecretarls of zich van hunne financieele verplichtingen te kwijten in verband met het afsluiten der boeken per 31 Mei.

Uitslagen der wedstrijden gespreid op Zondag 17 Mei 190P.

Quick—U.D. op R.A.P. terrein 4—1, scheidsrachter G. W. Dijxhoorn. Grensrechters J. J. Boswijk en J. H. Bergmeijar.

't Zesde—Quick N. 2—1. Scheidsrechter H. J. Oosterveorj. Grensrechters M. de Boer en J. P. van Bel (De laatste wegens niet opkomen van J. van der Marck).

H.F.C. 2 —D.V.V. 0—5. Scheidsrechter W. Rauch Czn. Grensrechtere H. N. Tetterode en A. J. Bronkhorst L.

Haarlem 2—Hercules 2 1 — 3. Scheidsrechter A. de Haan Azd. Grensrechters G. Mes en D. Schutte.

Bekerfinale. jj b.S. 2—V.o.C. 2 op Sparta veld 3—1. Scheidsrechter A. J. Bronkhorst R. Grensrechters A. C. Niepoort en Z. T. F. Fetter.

den Aiu-

Wedstrijdprogramma op Zondag 34 Mei 1908.

Haarlem 2—Hercules 2 op R.A.P. terrein. Scheidsrechter H. J. Oosterveen. Grensrechters L. F, H, Smittou en W. Rauch Czn.

Adresveranderingen. E. Smitshuijzen, secretaris Hercules, Enschede, Paul Krugerstraat, aldaar.

H. A. Meerum Terwogt, scheidsrechter N.V.B. weder te Rijswijk, Hoekweg 4.

Verandering van Secretariaat. Verwisseling, Zwolle : R. Barrink, Thorbeckegracht 2, Zwolle.

Boyementen. Door H.B.S., den Haag, S. Bomert, Trekweg, den Haag, J. van der Willigen, Turfmarkt 7 A, L*iden ;

door Xerxes, Rotterdam: E W. Pekelaar, Rotterdam, Hondiusstraat 65,

door A.F.C., Amsterdam en door den A.V.B.:

C. Hartboorn, Bennekom.

Gerehabiliteerd, door Voorwaaris, Haag: W. J. L. Verbeek.

Bondsleden. Voorgesteld door T.0 Gr.,

Sterdam: B. Beket en R. van de Kluft;

door H.F.C, Haarlem, Jhr. J. Th. van Sprengler.

Namens het bestuur van den N.V.B. J. HYLKEMASecretaris-Penning meester.

NOTULEN der bestuursvergadering, gehouden op Dinsdag 5 Mei 1908 in Hotel Palais Royal te Amsterdam. Bij de opening der vergadering zijn alle bestuursleden aanwezig terwijl de heer J. W. de Gorje, eere-lid van den N.VB. bij de bespreking der notulen van de vorige vergadering ter vfrgadering verschijnt.

Alvorens over te gaan tot de behandeling van de agenda, merkt de voorzitter op dat er sedert de laatste bestuursvergadering verschillende gebeurtenissen hebben plaats gehad die niet ongemerkt voorbij mogeD gaan. Hij bedoelt do Internationale wedstrijden, waarin wij veel succes hebben gehad. In de eerste plaats danken wij dit succes aan onze spelers die getoond hebben, tegen de Belgen een goed figuur te kunnen slaan en met genoegen memoreert de

Sluiten