Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

492

schepen en menschen.

wijderde luchtstreken en op tijdstippen waartusschen eeuwen vervlogen.

Onze ex-collega, de talentvolle voordracht-kunstenaar mr. A. W. Kamp had in het vorige seizoen een ongemeen en welverdiend succes met zijn humoreske over het broodje van Beowulf. Hij liet ons achtereenvolgens hooren, wat er werkelijk was geschied met een boterhammetje, dat een jonge prins liet vallen en opgeraapt werd door een arm kind (en daarmee uit), wat van dit eenvoudig voorvalletje werd gemaakt in het hofblad, hoe een socialistisch blad het zijn lezers meedeelde, hoe het broodje later tot een miraculeus broodje werd gemaakt, hoe het na eeuwen werd besproken in den catalogus van een museum, dat een stuk van het Beowulfsche broodje bewaarde, en eindelijk hoe de authenticiteit van het korstje in een geleerde brochure, nog later uitgegeven, ernstig en hevig werd aangevochten op grond van diepgaande studiën omtrent de wijze van bewerking van het meel in den tijd van Beowulf, welke verschillen zou van de wijze, waarop het bewaarde brood was gemaakt.

Herhaaldelijk hebben we aan dit vermakelijke verhaal moeten denken en de volkomen juistheid van zijn bedoeling gevoeld bij de tallooze vraaggesprekken, die we met zeelieden voerden. En nu meene men niet, dat die groote verschillen alleen werden gevonden tusschen schepelingen van hoogeren en die van lageren militairen rang, tusschen hen, die ook in maatschappelijk opzicht ver van elkaar staan, neen, wij zagen de scheidingsmuur opgetrokken tusschen mannen, die van ochtend tot avond naast elkaar hetzelfde werk verrichten, die des nachts van elkander de ademhaling hooren. Ook versta men wel, dat we uitsluitend het oog hebben op mededeelingen, gegeven door lieden, wier goede trouw bij ons volkomen vast staat, al deed de beroepservaring ons hier en daar wel eenige tendenz bespeuren, die door haar waarneembaarheid gevaarloos werd.

Toch is het feit zelf, dat er zoo groot verschil van gevoelen is omtrent hetzelfde door allen dagelijks waargenomen object, het feit zelf, dat er tendenz is in sommige antwoorden, niet zonder groote beteekenis.

Maar daarover later. Eerst wat wij zelf zagen van het broodje van Beowulf, van het dagelijksch leven aan boord van een Nederlandsch oorlogsschip.

Hoe laat men opstaat of naar bed gaat, dineert of ontbijt, zullen we niet meedeelen, ten eerste om alle cijfers te kunnen bannen uit een stukje, dat bestemd is om geheel te worden gelezen, en voorts omdat aan boord die tijden gedurig wisselen, niet voor alle groepen van schepelingen dezelfde zijn en die uren zeer weinig zeggen omtrent de zwaarte van den dienst.

Genoeg, dat de tijd voor slapen gegeven, tamelijk wel overeenkomt met dien, welken een mensch te land gewoonlijk daaraan besteedt, waarbij ten nadeele van den zeeman komt, dat de uren niet zóó geregeld zijn, immers afhankelijk van de behoeften der navigatie, die des nachts niet ophoudt en die op haar beurt

Sluiten