Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

283

Door den gemeenteraad van Dinteloord is concessie verleend aan de Zuid Nederl. Stoomtramweg-maatschappij voor den aanleg van een tramweg van Dinteloord naar Steenbergen.

De heer J. Huizinga, architect te Winschoten en opzichter van het waterschap Reiderland, is belast met het doen van opmetingen voor een Kanalisatie van Westerwolde, tot welk doel zich eene commissie heeft gevormd te Nieuw-Beerta.

Door den »EschweiIer Bergwerks Vereincc is bij Ged. Staten van Limburg aanvraag gedaan om concessie tot ontginning van steenkolenmijnen in de gemeenten Ubach over Worms, Nieuwenhagen en Schaesberg.

De firma A. J. Bogaerts te Breda, heeft herdrukken vervaardigd van de door haar uitgegeven kaarten van de Verlegging van de uitmonding der rivier de Maas, schaal 1 : 50000 (in 3 kleuren), van de Traverse der Beersche Maas beoosten de Dieze, schaal 1 : 50000 (in 2 kleuren) en van de Heerewaardensche overlaten, schaal 1 : 20000 (in 2 kl.). De prijs is resp. f 0.60, f 0.80 en f 0.40, of voor de drie kaarten franco door het geheele Rijk f 1.20, per postwissel toe te zenden.

Te Londen (Blowfield House, London Wall, London E. C.) is opgericht y>The Phonopore Syndicate, Limited*, dat ten doel heeft het exploiteeren van de phonopore van den heer Langdon-Davtes.

Van dezen interessanten toestel en de daarmede ook in Nederland verrichte goedgeslaagde proeven, gaf de heer A. Collette Jr. in »De Ingenieur» 1890, no. 12, eene beschrijving. Deze inrichting stelt in staat langs de bestaande electrische geleidingen meerdere telegrammen tegelijker tijd te wisselen, zonder dat aan de gebruikelijke telegraaftoestellen iets behoeft te worden gewijzigd.

The Phonopore Syndicate is thans gereed om overal te leveren en te stellen de simplex phonopore telegraaf, welke gevoegd bij eene gewone telegraaf, op denzelfden draad een duplex phonopore dienst zal daarstellcn, bestaande uit twee volledige en volkomen onafhankelijke diensten.

In de te Gent gehouden vergadering van aandeelhouders der spoorwegmaatschappij Gent—Ter Neuzen, is o. a. het contract aangenomen met de nieuwe stoomvaart-maatschappij, onder directie van den heer H. C. E. van IJsselstevn te Ter Neuzen, die een geregelden dienst Ter Neuzen—Londen, enz. zal openen.

Spoorwegen in de Transvaal. De Transvaalsche Eerste Volksraad heeft besloten de Regeering op te dragen, in vereeniging met de directie en ingenieurs der Ned. Zuid-Afrikaansche Spoorweg-maatschappij, het leggen van den spoorweg naar Pretoria in behandeling te nemen en de beste en goedkoopste lijn te bepalen, om vervolgens rapport omtrent het verrichte in te dienen nog tijdens en gedurende deze zitting van den Volksraad.

Voorts nam hij een afwijzende beschikking op de adressen, inhoudende het verzoek den spoorweg van Pretoria af te verlengen naar Zoutpansberg en Waterberg, om reden de Raad eenmaal heeft aangenomen geen taklijnen te maken. Eene gelijke beschikking werd genomen op de adressen, inhoudende het verzoek tot het maken van eene spoorwegverbinding tusschen Pretoria en Natal, in verbinding met de lijn naar Charlestown, op grond dat zulk eene verbinding te groote kosten op het land zou leggen.

Blijkens een overzicht, openbaar gemaakt door de American Iron and Steel Association, heeft de productie van smeltijzer in de Vereenigde

Staten gedurende de eerste helft van dit jaar 3,371,925 ton bruto bedragen, tegen 4,560,513 ton bruto in hetzelfde tijdvak van 1890. De productie is derhalve ingekrompen met 26 pet. Op den 30en Juli jl. waren in het geheele land 295 smeltovens in werking, tegen 311 op 31 Dec. 1890 en 339 op 30 Juni 1890. De aanmaak van Bessemer stalen rails van alle soorten en gewicht heeft gedurende het halfjaar slechts 579,929 ton beloopen, tegen 1,032,658 ton in hetzelfde tijdvak van 1890, en is kleiner geweest dan sedert 1885 ooit het geval was.'In verband met de kleinere vraag naar rails is ook de productie van staven van Bessemer staal verminderd.

PROVINCIALE STATEN. Zomervergaderingen. Zuid-Holland.

De subsidie-aanvraag voor den aanleg van een tramweg Delft—Maassluis—Naaldwijk werd van de hand gewezen. Door den heer De Constant Rebecque, gesteund door den heer Conrad, werd nog een poging gedaan om door een amendement de concessionarissen (de beeren Halbertsma en Cramer) uit te noodigen tot het aanvragen van een lager bedrag (het thans aangevraagde was f 100,000), maar ooit dit amendement werd verworpen.

In zake de voorgestelde wijziging van het reglement van het waterschap „de Overwaard" met het oog op eene doorspoeling van de grachten en riolen der gemeente Gorinchem door waterinlating uit de Merwede en het kanaal van Steenenhoek, en afvoer door een filter op den Schelluinschen Vliet, werd de beslissing aangehouden tot den zomer van 1892, en inmiddels het gemeentebestuur van Gorinchem in de gelegenheid gesteld machtiging van de Regeering te vragen tot het leggen van den filter naar een door de provincie goed te keuren plan.

Voor de verbetering van den waterweg tusschen den IJssel en dering-

vaart van den Haarlemmermeerpolder werden Ged. Staten gemachtigd om bij de aanvraag voor de onteigeningswet te rekenen op eene verbreeding binnen de gemeente Boskoop tot 20 M. breedte in den bodem en 32 M. op den waterspiegel, met verruiming der invaart bezuiden de brug aldaar. Bij de toelichting van dit voorstel deelden Ged. Staten tevens mede, dat aan den hoofdingenieur het verlangen is te kennen gegeven, dat bij het opmaken van het ontwerp voor de brug in den Rijnspoorweg over de Gouwe worde gevolg gegeven aan den wensch, om eene breedte van 14 M. aan te nemen; dat aan de bruggen te Waddinxveen en te Boskoop gelijke doorvaartruimte zal worden gegeven ; en dat geen voorstel van Ged. Staten zal uitgaan tot verhooging van de brug over de Gouwe in den spoorweg Leiden— Woerden. Het zou eene weelde-uitgaaf zijn van f290,000 en het werk behoort feitelijk niet tot het algemeene plan der vaartverbetering.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit dd. 25 Juli jl. is, met ingang van 1 Sept. a. s., benoemd tot leeraar aan de Polytechnische school te Delft, dr. W. D. Gratama, leeraar aan het Gymnasium aldaar.

Bij Kon. besluit van 25 Juli 1891 is in zijnen rang overgeplaatst bij den generalen staf, de kolonel K. Eland, van het wapen der genie, thans directeur van de Ilde afdeeling der Krijgsschool.

De heer Eland blijft te 's-Gravenhage in garnizoen.

Bij de Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen zijn, met ingang van den ln Augustus, benoemd tot adspirant-adjunct-ingenieurs de civiel-ingenieurs L. M. Barnet Lyon te 's-Gravenhage en G. W. van Heukelom te Amsterdam.

Met ingang van 15 Augustus a.s. worden bij de Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen (afdeeling Weg en Werken) verplaatst: de opzichters A. Hootsmans, van Bergen-op-Zoom naar 's-Hertogenbosch, B. Maaskant, van Horst naar Bergen-op-Zoom en M. Dijkstra, van Venlo naar Horst-Sevenum.

Door den Minister van Koloniën is de civiel-ingenieur J. F. Quant gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, om te worden benoemd tot adspirantingenieur bij den Waterstaat en de burgerlijke openbare werken daar te lande.

De gemeenteraad van Delft heeft in zijne zitting van 24 Juli jl. aan den heer J. O. de Brüijn Kops, op zijn verzoek, op de meest eervolle wijze ontslag verleend als directeur der gasfabriek en als gemeente-architect, en besloten: 1°. de betrekking van directeur der duinwaterleiding met die der gasfabriek te vereenigen, en de jaarwedde van den directeur der gasfabriek vast te stellen op f 1500, benevens vrije woning; zoodat hierdoor de gezamenlijke jaarwedde van den directeur der duinwaterleiding, tevens directeur der gasfabriek, f 3500 geworden is ; en 2°. een gemeentearchitect te benoemen op eene wedde van f 2500, benevens vrije woning en vrij bureau.

Door den Keizer van Duitschland, Koning van Pruisen, zijn benoemd in de Pruisische Kroonorde:

Tot ridder 2e klasse: de heer J. H. Nivel, Secretaris deiMaatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht; de heer A. K. P. F. R. van Hasselt, Administrateur der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij te Amsterdam.

Tot ridder 3e klasse: de heer E. I. B. H. M. Engeringh, Chef van dienst bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht; de heer R O. van Manen, Hoofdingenieur van den Waterstaat te Haarlem, en de heer C. C. Vermeer, Havenmeester te Rotterdam.

De heer A. Oddens, opzichter van 's Rijks Waterstaat werd gekozen tot lid van den Raad der gemeente Sneek, maar heeft volgens de dagbladen voor den hem aangeboden raadszetel bedankt, omdat zijne superieuren tegen de aanneming zijner benoeming bezwaar maakten.

Tot tijdelijk opzichter 3e klasse bij de publieke werken te Amsterdam is benoemd de heer W. F. Breman.

Sluiten