Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

lengte van 430 M. en ter gemiddelde breedte van 200 M Ee omringd door kaden en steigers, met eene invaart ter breedte de van 150 M., eene minimum diepte van ruim 8 M. en eene tei

kt^ZrJiS-^en zal tot stand gebracht worden bij wS

Lntos-Dlein ter lengte van 717, ter breedte van 234, ter ndnimunf düpte' van 6 meter. Dit dok zal 16.7 hectaren groot ziin en 854 M. kade hebben.

JDrie kleinere dokken zullen elders gebouwd worden en het a

net voltooien. Al deze bekkens zullen water-en landgemeenschap hj

onderling hebben. Van de dokken zal een tweede boulevard E

naar hel station van den Oostelijken spoorweg voeren hetwelk b,

met een dubbel spoor verbinding krijgen zal met het station d<

™an den Zuidelijken spoorweg, nabij het tolkantoor, en met den h

Torres Vedras-spoorweg, te Alcantara. Op de kaden zullen trams oj

njOm de Westelijke dokwerken te beveiligen, zal men eenen ^ dijk bouwen, van het Alcantara-kanaal naar het gebouw van E Porto Franco, met eene steenen glooiing van groote hechtheid. z

Blijkens eene mededeeling in het »W. d. O I. u. A.. V.'» g openbaart zich eene levendige belangstelling in het m 1887 te r, Weenen te houden Vide internationale Congres voor Hygiëne t en statistieke volksbeschrijving. De Staat schonkeene subsidie c van 6000 florijnen, de landdag van Neder-Oostennjk en verschil- , lende andere lichamen te zamen 3500 fl., terwijl op de gemeente-begrooting van Weenen een som van 5000 fl. vooi het congres is uitgetrokken. _ . , \'

Er zullen slechts twee algemeene vergaderingen plaats vinden | waarin o. a. voordrachten gehouden zullen worden door 1 rot ■ Dr Brouardel te Parijs en Prof. Dr. Corradi te Pavia, terwij , de Iste vice-president, Hofrath Dr. von Inama-Sternegg zal , spreken ™?£ belangrijkste veranderingen in de Europeesche bevolking sedert 1000 jaren."

De hoofdarbeid van het congres za geschieden in «Jesertien. In de hygiënische sectiën zijn tot dusver 22 onderwerpen ter bespreking ingekomen, waarvan de volgende in verband staan met de technische vakken: ,

Beoordeeling van de hygiënische gesteldheid van het watei, door Prof Dr Gartner (Jena); verband tusschen waterverzorging en het ontstaan en de voortplanting van besmettelijke ziekten door Dr Hüppe (Wiesbaden); verbruik van afvalstoffen en het einhouden der rivieren, door Prof. Frankland Yew-Reigate), Prof Di König (Munster) en Prof. Müntz (Parijs); nooleer.ng, door' den hoofdingenieur Durand-Claye (^ft^™*»? en hvsiène der tropische gewesten, door Dr. Mahly. (Basel) en 85 Dr. Treille W); verzorging van gebouwen met zonlicht en zonnewarmte, door Dr. Clément. (Lyon) en Prof. F. (Weenen); electrische- en gasverlichting, door Dr. Renk (Munchen), geneeskundig toezicht op de scholen door Dr. Wasserfuhr (Be^n) Prof. Dr. fl. Cohn (Breslaü en Dr. Napias (Parqs), ^niscn onderwijs door Prof. Dr. v. Fodor Budapest) Prof. Di. H. Kuboin Seraing), Prof. Dr. Layet (Bordeaux), Dr. Gauster Weenen) en Dr. Custer (Rheineck); wetgeving ter bescherming van aibeiders en fabriekshygiène, door de fabneksinspecteuren rSchuTef(Mollis in Glarus)en Whymper te Londen; hospitalen voor besmettelijke ziekten, door Prof. Dr. Bohm (Weenen) Prof Dr Fehx (Bucharest) en Dr. Sörensen (Kopenhagen) ontemet inipracti k, door Prof. Dr. Richard (Parijs), Dr Loffler ?BerS en Prof. Dr. Dobroslavine (Petersburg); scheepshygiène door Prof Dr. Proust (Parijs). Dr. M. Schmidt Cuxhafen) Prof ArRambas (Athene) en Dr. Lederer (Weenen ; internationale ^toTbSr^ïiTeiidemiSn, door Prof Dr. Finkelnburg (Bonn Dr S Murphy (Londen), Prof. Dr. Semmola (Napels) Di. Sonderegger (St. Gallen), Prof. Dr. Vallin (Parijs) en Prof. Dr.

RV^:fzrJlE3SL of —eelingen to^egd:^

der Tucht door Prof. Dr. Mal Gruber (Graz); over looden buizen S*Sto£Sw door redacteur Hamon (Boulogne surSeme, en over de hygiënische toestanden te Bordeaux, door Dr. Maunac,

lBWaTUdXe demographische sectie betreft, zijn aan 50 Oostenrüksche steden litnoodigingen gericht tot het samenstellen, volgens formulier, van een statistiek bericht over de belangrijkste

deSr ££ tt^zal een tentoonstelling -d^ien uitsluitend van de nieuwste en merkwaardigste vooi werpen, welke met het onderwerp van het congres in verband staan.

,n «hygiënischer Führer" voor Weenen en omstreken zal door m stedelijken arts Dr. Adler worden gereedgemaakt, terwijl n slotte een comité belast is met het ontwerpen van gemeen;happelijke uitstapjes ter bezichtiging van het meest merkaardige op hygiënisch gebied inj^nabn Weenen.

Gemengde berichten.

De Pruisische en de Nederlandsche regeeringen zijn na m-durige voorbereiding in Maart 1886 overeengekomen, eindeik0 te voorzien in de behoorlijke verlichting van de Beneden* lems Thans kunnen de monden van de Eems 's nachts niet nneno-eloopen worden. Hoofdzakelijk met het oog op de met e hoofdstad der provincie door het Eemskanaal verbondene Laven Delfzijl, stelt de Nederlandsche regeering groeten prijs r het spoedig tot stand komen van de verlichting der Bovenka» De kosten voor de uitvoering van het. gemeenschappelijk rastaestëlde plan, volgens hetwelk vuurtorens zullen komen op Snor den Raadsel, bij Pilsum, Campen, Watum en Delfzijl riin beo-root op 720,000 mark voor de werken op Pruisisch en m 131,980 m. op Nederlandse^ gebied, te zamen dus op 351 980 m. Daarvan zal elk der beide staten de helft betalen. Twee jaren zijn voor de uitvoering noodig. De geheele_som komt op de begrooting van Pruisen, op die van 1887 ad 300,000 m„ en de door Nederland te betalen som komt daarop voor als ontvangst. ( • • •■)

Ter bevordering van de uitvoering van het kanaalplan met het riviertje de Steenwijker Aa, is te Wapserveen een commissie benoemd belast met het onderzoek der gesteldheid van de veengronden in de nabijheid van bedoelden stroom gelegen, en de eventueele voordeelen, die de kanahseenng zou kunnen opbrengen. Die commissie bestaat uit de heeren: LBezoen, A A. Evers, K. Krol, A. Pijper en W. Stevens. (Vad.)

Op eene buitengewone vergadering van deelhebbers in de Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek te M^bA", beginnende met 1887, jaarlijks aan de leden van het |e»soneel dier fabriek een pensioen te verzekeren, onverschillig ot ei winst behaald is, clan wel verlies geleden; terwijl daarnaast de bepaling? dat aan het personeel 10 pOt. der winst zal worden uitgekeerd, gehandhaafd is gebleven.

De heer H. J Berghuis van Woortman (vroeger te Wageningen, thans te Lochem) heeft aan belanghebbenden te kennen gegeven, dat de inschrijvingen op het kapitaal, noodig voor den aanleg van tn trammggvan \utfen naar Warnsveld, met worden aangenomen, en hij afgezien heeft van verdere pogingen tot

uitvoering der concessie.

7 M de Koning heeft thans goedkeuring verleend aan het besluit der Staten van Noord-Brabant, tot wijziging van het besluit to oprichting van een waterschap tot bevordering eer verbdering vin den waterstaatstoestand in het noordoostelijk deel van Noord-Brabant.

De Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch heeft bij adres aan den Minister van Waterstaat krachtig aangedrongen op eene spoedige voltooiing der spoorweglijn Zwaluw-'s-Hertogenbosch.

Benoemingen, Verplaatsingen, enz.

Uit Goes is naar Zwolle verplaatst de opzichter van 's Rijks Waterstaat A. J. Augustijn en van Zwartsluis naar Meppelde opzichter H. O. Weenink, beiden ter vervanging van wijlen den opzichter E. J. Dijk, wiens standplaats Meppel was.

De Gemeenteraad v^~slaT^elo~.heeft tot gemeentelijke gasfabriek benoemd den heer O. S. Knotterls, opzichter der gemeentelijke gasfabriek te Leeuwarden.

P. J. H. van der burgh. ._______—————

BERICHT

! Index met omslag van. den afgeloopen Jaargang zuïlen bij het volgend nummer worden ; verzonden. ^_____

' Gerukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL.

Sluiten