Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

Dinsdag 19 Februari.

's-Gravenhage. Min. v. Financiën, te 12 ure: Onderhouden enz. van het Rijksgebouw te Leeuwarden, waarin de kantoren van de hypotheken en het kadaster zijn gevestigd tot 31 Maart 1898. Inl. bij den Rijksbouwm. in het le distr. te 's-Gravenhage en den opz. J. W. van Oort te Zwolle.

Ooltgensplaat. Burg. en Weths., te 10 ure: Leveren van 2700 M3. onderhoudsgrind te leveren in de gem". Ooltgensplaat, Den Bommel, Stad aan 't Haringvliet en Oude Tonge. Inl. bij den burgem. van Ooltgensplaat en den Bommel P. v. Weel GGz. en den burgem. van Oude Tonge J. v. Schouwen.

Enschedé. H. J. E. van Heek, te 12 ure: Verbouwen van een perceel aan de Wilhelminastraat en dit inrichten tot koetshuis en paardenstal. Inl. bij den archt. G. Beltman AGz.

Dieren. Bouwk. A. R. Schoonman, te 2 ure: Amoveeren van perceel wijk A n°. 257 aan de Tramstraat en weder opbouwen van een woon- en winkelhuis enz. Inl. bij den bouwk. (Alleen voor inwoners van Dieren.)

Woensdag 20 Februari.

Ridderkerk. Burg. en Weths., a. te 10 ure: Jaarlijks uitdiepen der haven met het onderhouden, gedurende 3 jaren; 6. te 10K ure: Vergrooten der school te Bolnes gem. Ridderkerk, met één lokaal. Inl. bij den gera.archt. G. Buising Gz.

Apeldoorn. _ Wed. J. v. Huut & Zn., te 7 ure: Bouwen van een dubbel winkelhuis met bovenwoningen enz. aan de Dorpstraat. Inl. bij den archt. G. de Zeeuw.

Donderdag 21 Februari.

Deurne. R.-K Par. Kerkbest. v. d. H. Willebrordus, te 10 ure: Bouwen van een klooster met schoollokalen, bijgebouwen, schansmuren, ijzeren hek, poorten en verdere wei ken, met inbegrip van de levering der bouwstoflen. Inl. bij den archt. H. Bekkers te Tilburg.

's-Gravenhage. Burg. en Weths., te 2 ure: Afbreken van het huis Noordeinde n°. 204 hoek Hoogewal en van huizen bij de school aan het Kortenbosch. Aanw. 15 Febr. te 2 ure, beginnende aan het Kortenbosch.

Idem. Min. v. Marine, te 11 ure: Bouwer, van eene woning voor den dienst der verlichting van de Beneden-Eems te Watum.

Russen. (Ov.) Kerker, der Geref. Gemeente, te 12 ure: Bouwen eener kerk met bijlevering van ameublement enz. Inl. bij G. Kappert. Aanw. 21 Febr. te 10 ure.

Tilburg. Regenten u//j. R.-K. Gasthuis, te 7 ure: Bouwen van een kapel met aanhooren ten dienste van het St. Jozefgesticht. Inl. bij den archt. A. G. de Beer. Aanw. 18 Febr. te 10 ure.

Vrijdag 22 Februari.

Zwolle. Vagel. best. vlh. watersch. Mastenbroek, te 11 ure: 1°. Vernieuwen van brug n°. 12 over de Oude Wetering bij het Luibuis; 2°. vernieuwen van eenige deelen aan de sluis in den Halingerdijk nabij Grafhorst.

Middelburg. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Afdammen, droogmaken en herstellen van de Westschutsluis te Ter Neuzen. Raming f 16,500. (Zie Adv. in n°. 6.)

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 1 ure: Onderhoud van het post- en telegraafgebouw te Venlo, ged. 1895, 1896 en 1897. Raming f 1572.

Idem. K. J. C. Boos, te 4 ure: Bouwen van vier beneden- en bovenwoningen aan de Regentesselaan ald. Inl. en bestekken bij den bouwk. P. v. Rossum te Loosduinen.

Leeuwarden. Prov. Best., te 1 ure: Vernieuwen van 1°. Sluis VI in de Appelschastervaart; 2°. Sluis V (Bakkeveensterverlaat) en bijk. werken. Raming perc. 1, f 18,100; perc. 2, f 28,100. (Zie Adv.) Zaterdag 23 Februari.

Utrecht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 2 ure: Maken van een beschermend werk in de voorhaven van het Merwedekanaal te Vreeswijk ter vervanging van het door aanvaring gebrokene. Raming f 910. (Zie Adv. in n°. 5.)

Leiden. Bijkgr. en Hoogheemr. v. Rijnland, te 1134 ure: Levering van houtwaren, in 6 perc; dijk- en wegmaterialen, in 7 perc. Inl. bij den ingenieur in het gemeenlandshuis te Leiden en bij de opzichters te Leiden, Halfweg, Gouda en Katwijk.

Idem. Idem, te 11 ure: Verhoogen en verzwaren van den Useldijk tusschen de Hanepraaisluis en de waaiersluis nabij Gouda en verdere daarbij behoorende werkzaamheden. Inl. bij den Ingenieur van Rijnland te Leiden.

Arnhem. Burg. en Weths., te 11 y2 ure: Leveren van 200 M3 ba3altslag en 30 M3 schrotbasalt 'voor wegen. (Zie Adv.)

Maandag 25 Februari.

Ruurlo. Bir. vld. Humrnelo—Enschedeschen Kunstweg, te 11 ure: Leveren van den benoodigden steenslag enz. voor gen. weg over 1895. Inl. bij den opz. H. Baerents te Zutphen. Bilj. inz. bij den fungd. pres.dir. P. C. W. Mossel te Hengelo (Geld.) 24 Febr.

Dinsdag 26 Februari.

's-Gravenhage. Min. v. Marine, te 11 ure: Maken en stellen van een houten zeekaap bij Ballum op Ameland. Inl. betreffende deze aanbesteding kunnen desverlangd verkregen worden bij den bouwk. bij den dienst voor het loodswezen enz. aan het Departement voorn., op Donderdag 21 Febr. a.s.

Groningen. Maalsch. tot Expl. v. SS., te 2 ure: Verfwerken op

de lijnen Harlingen— Nieuweschans en Groningen—Delfzijl in 8 perc. Best. bij den sectie-ing. A. J. Buis ald.

Willemstad. Genie, te 11 ure: Herstellen van stormschade te Willemstad, het fort de Ruyter en het verdedigingswerk te Numansdorp. Raming f 1000.

Woensdag 27 Februari.

Buren. (Geld.) Dijkst. vjh. polderdistr. Buren, te 11 ure: Onderhoud van de grindwegen, 1°. over de Lekdijk te Beusichem en 2°. over den Lingedijk en den Aalsdijk onder Buren en Buurmalsen, voor den tijd van 3 jaren, ing. 1 Mei a.s. Voorw. ter inzage bij den dijkgraaf te Zoelmond. Inl. bij den opz. J. v. Deutekom ald.

Donderdag 28 Februari. 's-Gravenhage. Burg. en Weths., te 2 ure: Doen van verbouwingen aan het Raadhuis. Aanw. 25 Febr. te 11 ure.

Vrijdag I Maart.

Steenwuk. Burg. en Weths.: Leveren van 70,000 blauwe of grijze harde vlakke straatklinkers.

Middelburg. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N. te 11 ure: Herstellen en maken van werken tot voorziening der boorden van het kanaal van Terneuzen. Raming f 9975. (Zie Adv.)

Nijkerk. Burg. en Weths.: Leveren van 18,000 le kw. licht getrokken straatklinkers. Opg. van prijs en inz. van monsters worden vóór 1 Maart ingewacht bij den controleur der gem.werken ald.

Amersfoort. Bijkgr. en Hoogheemr. vld. Bunschoter Veen- en Veldendijk, te 11 ]4 ure: 1°. tot straatweg aanleggen van den polderweg gelegen in de gem". Hoogland en Bunschoten, strekkende van het einde van den Zevenhuisterstraatweg tot den grindweg tusschen Bunschoten en Nijkerk, lang ongeveer 2030 M.; 2°. maken van twee bekleedingmuren of vleugels voor de leidijken bij het stoomgemaal aan de Zeldersche Wetering, aan de grens tusschen Hoogland en Baarn nabij de rivier de Eem. Aanw. door den opz. R. Koops te Bunschoten op 23 Febr. te 10 ure aan voorn, stoomgemaal en te 1 ure op den polderweg aan het einde van Zevenhuizen. Inl. verstrekt gen. opz.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te % ure: Leveren, bereiden tegen bederf, vervoeren en opslaan van palen en schoorpalen, voor de behoefte van de Rijkstelegraaf in 1896. (Zie Adv.)

Idem. Idem. Onderhoud van het post- en telegraafgebouw te Leeuwarden, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart 1898. Raming f 1350.

Idem. Idem. Onderhoud van het Rijkstelegraafgebouw te Nieuwediep, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart 1898. Raming f 410.

Idem. Idem Onderhoud van het post- en telegraafgebouw te Amersfoort, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 December 1897. Raming f 650.

Idem. Idem. Onderhoud van het post- en telegraafgebouw te Winterswijk, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 December 1897. Raming f 1015.

Idem. Idem. Onderhoud van het post- en telegraafgebouw tePurmerend, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 December 1897. Raming f 952.

Idem. Idem. Onderhoud van het post- en telegraafgebouw te Franeker, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 December 1897. Raming f 950.

Idem. Idem. Onderhoud van het Rijks post- en telegraafgebouw te Koevorden, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 December 1897. Raming f 523.50.

Maandag 4 Maart.

Amsterdam. Holl. IJz. Spoorwegmij., te i}4 ure: (Best. n°. 608): Versterken der bintlaag boven de wachtkamers le en 2e klasse in het stationsgebouw te Hoek v. Holland. Raming f 1200. (Zie Adv)

Idem. Idem. (Best. n°. 613): Levering van stalen lasch- en eindplaten, ijzeren haakbouten, stalen schroefbouten en houtschroeven en contra rails met klein ijzerwerk, in 9 perc. (Zie Adv.)

's-Gravenhage. Min. v. Justitie, te 2 ure: a. Levering van groote hoeveelheden metselsteenen (Waal- en IJsselvorm), tegels, pannen, tras; schelpkalk, metselzand, portlandcement, hardsteenwerk, getrokken balkijzer, profil en staafijzer, houtwaren, steigerhout, glas, verfwaren, 50 stuks kapspanten van getrokken ijzer en 80 stuks gegoten ijzeren kolommen, in 26 perceelen, volgens bestek n°. 48; b. levering van houtwaren, tegels en pannen, glas, verfwaren en riviergrind, in 5 perc, volgens bestek n°. 49, ten behoeve van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. Inl. op bet bureau van den ing.-archt. voor de gev. en rechtsgeb. Dept. van Justitie ald.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te i0)4 ure: Maken van een paalregelwerk enz., langs de kanaalboorden der ZuidWillemsvaart in de gem". Weert en Nederweert, prov. Limburg. Raming f 10,500. (Zie Adv.)

Idem. Idem. Levering van 6725 M3. bal last steen voor de Rijksrivierwerken op de Maas in 'Limburg, in 3 perc Raming perc. 1 f 6000, perc. 2 f 8500, perc. 3 f 8415. (Zie Adv.)

Avereest. Bedernsvaartsche Stoomtramwegmij., tei'A ure: Maken van een station met woning en goederenloods, een rijtuigloods, een locomotiefloods met bijbeh. werken op het emplacement op de Vlasakkers te Zwolle. (Zie Adv.)

Vrijdag 8 Maart.

Dirksland. Burg. en Weths., te 3 ure: Leveren van 1855 Ms. grove onderhoudsgrind. Bestekken te bekomen bij den burgemeester J. Zaaijer Pz.

Sluiten