Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

Ook van den heer De Ridder, te Katwijk, is een concessie-aanvrage ingekomen tot aanleg van een dergelijken spoorweg.

De raad der gemeente Dalen heeft thans alle aanbiedingen der Dedemsvaartsche Tramweg-Maatschappij aangenomen, zoodat de tramlijn Dalerveen-Dalen-Koevorden-Nieuw-Amsterdam- achthuis nu ver-

De Raad van Lemsterland heeft besloten, om aan de Nederl Tramwegmaatschappij een subsidie van f14,000 te verleenen voor den aan leg van een stoomtramweg Joure—Lemmer.

Uit het Berkelgebied.

Zij" het ook langzaam, toch komt eenige vooruitgang in de maatregelen door het waterschapsbestuur van de Berkel te nemen tot normalisering dier rivier. In eene dezer dagen gehouden vergadering keurde het Gecombineerd College het bestek no. 4 voor de uitvoering dier werken, overeenkomstig het door het Dagelijksch Bestuur ingediende concept, geraamd op f 66,000, goed. De daarbij bedoelde werken bestaan m het normaliseeren der rivier van af 160 M. beneden de brug in den Ned. Westf. Spoorweg over eene lengte van 2810 M en tiet verder afsnijden van meer stroomopwaarts gelegen bochten, tot eene gezamenlijke lengte van 4450 M.

Deze maatregel waarbij rln oirronUika „ 1:

voortgezet tot onder Almen en hooger op alleen eenige bochten zullen worden afgesneden, zonder aan de rivier het volgens het algemeene verbeteringsplan voorgeschreven profiel te geven, vindt zijnen oorsprong in den voortdurenden onwil van eenige groote grondbezitters, om dl benood.gde terreinen bij minnelijke schikking af te staan. Men zal nu de definitieve werken uitvoeren, zoover men in het bezit van de vereischte gronden heeft kunnen komen en verder op, in afwachting eener wettelijke onteigening, althans verbeteren in die gedeelteh waarvan het waterschap reeds nu afstand heeft kunnen verkrijgen.

, Dl üinisïer Va" Buiten,andsche Zaken vestigt de aandacht van belanghebbenden op eene internationale tentoonstelling van landbouwwerktuigen, welke van 4 tot 7 Mei a. s. te Weenen zal worden gehouden.

Een exemplaar van het programma dier tentoonstelling ligt aan het departement van buitenlandsche zaken ter inzage.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Koninklijk besluit van 23 Febrari jl. is, met ingang van 1 Maart 1895, aan den 1» luitenant der genie J. E. Verbrugh, thans op non-activiteit, zonder bezwaar der schatkist, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag'uit den militairen dienst verleend. Bij afzonderlijk besluit van denzelfden datum is de heer Verbrugh benoemd tot ingenieur 2<» kl bij

„„„ 11C„ ^cyaj uciuem van jvoionien verDonden technisch

bureau.

Bi] Koninklijk besluit van 25 Februari jl. is benoemd bij het wapen der genie, bij den staf van het wapen, tot kapitein de 1" luitenant J. F. de l'Espinasse, van dien staf.

* • K,°o«nkli''k besluit van 1 Maart 1895 is> mel ingang van 1 Mei 189o, aan den hoofd-opzichter bij de Landsgebouwen G. D. Wijndels de Jongh, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit 's Rijks dienst.

De werktuigkundig-Ingenieur F. J. Vaes, assistent aan de Polytechnische school te Delft, is benoemd tot leeraar in de wiskunde en lijnteekenen aan de Hoogere Burgerschool te Gorinchem en tot directeur der Burgeravondschool aldaar.

In Ned.-Indië.

Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Gesteld: ter beschikking van den directeur der B. O. W. de ambtenaar op non-activiteit H. G. Lamminga, laatstelijk ingenieur 2e kl.; ter beschikking van den resident van Bali en Lombok de opzichter 2« klasse D. D. Thedens.

Overaevlaatst : naar Hp vpsirlpntiA Roc^qL-; An „„„:„i,+„„ o„ ï.i

Ch. J. Odenthal. '

Verplaatst: naar de hoofdplaats Lamongan, de opzichter 3" kl. F. K. J. Burchartz.

Bij de Marine.

Ingetrokken: de toevoeging aan den bij de exploitatie van het bosch Ngleboer gedetacheerden opziener voor het vak van scheepsbouw bij het marine-etablissement te Soerabaija, van den commandeur voor dat vak J. C. Roggeveen.

Bfl he.t Bosch wezen op Java en Madoera.

lijdelijk toegevoegd: aan den resident van Djokjakarta, om onder de bevelen van den houtvester over het boschdistrict bemarang Vorstenlanden te worden belast met de leiding der djaticultuur in die residentie totdat de opzichters van den sultan

van Djokjakarta met die cultuur vertrouwd zullen zijn, de benoemde opzichter der i° kl. J- W. B. Davidson

Benoemd: tot opzichter 2e kl. E. M. Gimberg,' thans tijdelijk geplaatst onder de bevelen van den houtvester over het boschchstnct Probohnggo-Besoeki; tot tijdelijk opzichter 2« kl G W Wiegers, thans opzichter 3° kl., onder de bevelen van'den houtvester oyer het boschdistrict Kedoe-Oost-Bagelen ; tot opzichter 3e kl. J. V. Geelhoed, thans tijdelijk geplaatst onder de bevelen van den houtvester over het boschdistrict KedoeBagelen ; tot tijdelijk opzichter 3« kl. L. Klumperbeek, gesteld onder de bevelen van den houtvester over het boschdistrict bemarang—Vorstenlanden ; tot opziener der ls«e ^1 A l jr A. A. Stauffenbeil Zijmers; tot tijdelijk opziener'ié kl' bij' het boschwezen H. J. van Dulken, met bepaling dat hij wordt gesteld onder de bevelen van den houtvester in de Lampongsche districten, Palembang en Banka en onderhoorigheden.

Gesteld: onder de bevelen van den houtvester over het bosch-

ui&uiüi, rvenaai—reKaiongan, de benoemde opzichter le kl. L. F. A. A. Stauffenbeil Zijmers ; bij het boschbeheer in de Lampongsche districten, Palembang en Banka en Onderhoorigheden, geplaatst in laatstgenoemde residentie, de herbenoemde tijdelijke opzichter le kl. H. J. van Dulken.

OPEN BETREKKINGEN.

Assistent in de natuurkunde aan de Pol. School. (Zie Adv.) Hoofdopzichter bij de gemeentewerken te Leiden. (Zie Adv.)

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(NB. In het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.) Rijkswaterstaat. Middelburg, 22 Febr. Afdammen en herstellen der westschutsluis te Ter Neuzen. A. Prins Thz. te Sliedrecht f 18,480.

Min. v. Wat., H. en N. 's-Gravenhage, 22 Febr. Onderhouden' van het post- en telegraafgebouw te Venlo, ged. 1895/97. J. Limburs te Venlo, f 1300. ' 6 ™«urg ie

Min. v. Koloniën. 's-Gravenhage, 18 Febr. Leveren van de pijlers en den metalen bovenbouw met toebehooren voor een viaduct over de Bambang enz. en van pijlers met toebehooren voor de viaducten Metro en Lawor. Perc. 1. Penn en Bauduin te Dordrecht, f 21,200perc. 2. Fr. Krupp te Essen, f 49,785; massa Pletterij, voorheen'

Min. v. Financien. s-Gravenhage, 19 Febr. Onderhouden enz. van Rijksgebouw te Leeuwarden, waarin de kantoren van de hypotheeken en van het kadaster zijn gevestigd. A. Ooiman te Leeuwarden, f 840.

Min. v. Marine. 's-Gravenhage, 31 Febr. Bouwen eener woning voor den dienst der verlichting van de Beneden-Eems te Watum. G. Bakker te Delfzijl, f 4953.

Provinciaie werken. Leeuwarden, 22 Febr. 1°. Vernieuwen van ? icckiÏ de APPe,scnastervaart. P. & W. Bijker te Buitenpost, f 16,650; 2°. idem van sluis V (Bakkeveensterverlaat). M. de Vries & L. Zandstra te Lemmer, f 23,332.

HOOG1BWERFF & C% KINDERDIJK en VLAARDINGEN.

Blnift Bfliraï Staalflraafltouw

voor verschillende doeleinden Afstands- en peillijnen met haspels

WIEPBANDEN en SJORRINGS volgens waterstaatsmodel.

lidniljif'gllif lalOI,

Alom verkrijgbaar.

Rii Ai* r,„™„.,.„ K„l + aan diidi >n 1 i.i-_J

■i m u" iimumci ucuuuii oen uijdl.hu, uevaiienue

Weerkundige Waarnemingen. Lijst vam Fabrikanten. Leveranciers nz. Vervolg Afloop van Aanbestedingen. Aankondiging van Aanbesteding. Advertentiën.

Gedrukt bü GEBR. BEL INFANTE, voorn.: A. D. SCHINKEL.

Sluiten