Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tost. — M *«•

698

Wordt de studie voor Delftsch ingenieur (ir.) bij benoeming en bij bevordering door verschillende Gemeentediensten naar behooren gewaardeerd?

DOOR

ir. M. Y PEL AAR.

Op verzoek van het Bestuur der Vereeniging van Delftsche Ingenieurs werd door mij voor de voornaamste gemeenten in ons land een onderzoek ingesteld betreffende de titulatuur van de verschillende ingenieurs, werkzaam bij gemeentediensten, teneinde na te gaan of de Delftsche ingenieurstitel bij benoemingen en bij promotie wel voldoende op peil wordt gehouden.

Voor genoemd onderzoek werden de verschillende chefs van technische diensten der gemeenten Amsterdam, Arnhem, Delft, Dordrecht, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht om gegevens gevraagd van alle personen, werkzaam bij den betrokken dienst en. die den titel voeren van directeur, adjunct-directeur, hoofdingenieur, hoofd eener afdeeling, afdeelingschef, ingenieur met klassenummer of adjunct-ingenieur, met vermelding of zij afkomstig zijn van de Technische Hoogeschool, vroeger Polytechnische School, te Delft of van een Technische Hoogeschool of een Technicum in het Buitenland, of dat zij een rang van officier, vroeger in het leger, bekleed hebben.

Aan dit verzoek werd door alle chefs met de meeste bereidwilligheid voldaan, waarvoor langs dezen weg mijn bijzondere dank wordt betuigd. Uit het resultaat van het onderzoek, neergelegd in onderstaande tabel, blijkt dat van de daarin genoemde ambtenaren in bet bezit zijn van een Delftsch ingenieursdiploma:

Amsterdam . . . 52.8 pCt. 's-Hertogenbosch . 22.2 pCt.

Arnhem . . . . 71.4 „ Leeuwarden. . . 50 „

Delft 71.4 „ Leiden 87.5 „

Dordrecht . . . 66.6 „ Maastricht ... 50

's-Gravenhage . . 59.1 „ Nijmegen. . . . 42.8 „

Groningen . . 44.4 „ Rotterdam . . . 80.5 ,,

Haarlem . . . 80 „ Utrecht .... 63.6 „

of gemiddeld voor de 14 gemeenten 147 ingenieurs met Delftsch diploma op de 240 hoogere ambtenaren of ~h 61 pCt.

Voor de drie groote gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam zijn de percentages resp : 52.8, 59.1 en 80.5 pCt.

Naam der Gemeente.

Aantal hoogere technische ambtenaren.

Delftsch Diploma (Ir.).

Buitenlandsch diploma Techn. Hoogeschool.

Technicum.

Oud-officier of hoofdofficier.

In de praktijk gevormd.

Universiteit.

Percentage met

Delftsch diploma (Ir.).

Amsterdam . . : . 70 37 4 6 2 18 3 52.8

Arnhem 7 5 — — 1 1 — 71.4

Delft 7 5 1 1 — — — 71.4

Dordrecht 9 6 — — — 3 — 66.6

's-Gravenhage ... 44 26 1 5 1 11 — 59.1

Groningen 9 4 — 3 — 2 — 44.4

Haarlem 10 8 — — — 2 — 80

's-Hertogenbosch . . 9 2 — 1 1 5 — 22.2

Leeuwarden .... 4 2 — — — 2 — 50

Leiden 8 7 — — 1 — - 87.5

Maastricht 4 2 1 1 — — — 50

Nijmegen 7 3 _ __ 4 3__ 42.8

Rotterdam .... 41 33 1 1 4 2 — 805

Utrecht 11 7 l 2 — 63 6

240 147 9 18 12 51 3 —

De tweede tabel geeft aan de percentages ir. voor verschillende diensten in de diverse genoemde gemeenten. De cijfers spreken voor zichzelf en voor de Delftsche ingenieurs ligt er een aanwijzing in om de percentages zooveel mogelijk te

Publieke Bouw" en Electriciteits- Stadsreiniging ^C^ï"

Woning- Woningdienst. Gasfabrieken. Waterleiding. Telefoon. en Tram. Volkshuis- Bouwpolitie.

Werken- toezicht werken. Ontsmetting. vesting.

NAAM DER loezicni. g

GEMEENTE. _ g .jj g, ,j §, _ S £ Sa _ S ü Sa 8 .h §» f .£« &» ._, g C S» _'| .«5 S> - É If ■ - 1 I2

cg 3 I * a 1 3 l^ng 3 1.5: 1 I 3 1 .t g § 3 S .t 9 g 3 g .t 5 I 3 I £ 1 § 3 g .fe = S 3 1 .«5 g g 3 I i' 1 g 3 li

Amsterdam 13 10 76.9 6 6 100 6 2 33.3 8 5 62.5 8 3 37.5 6 4 66.6 10 3 30 3 2 66 6 10 2 20 ----- - -

Arnhem 3 3 100 - ----- — 3 2 66.6 -_—- — — __- 1- 0 - - - — — — — - —

Delft 2 2 100 - — —— — — — — — 5 3 60 — — — — — — — —■ - - - — - — — — — —

Dordrecht 2 2 100 1- 0 — — - 2 1 50 3 3 100 ----- - 1- 0 — - _______

's-Gravenhage 12 9 75 2 1 50 - — — 11 4 36 4 4 2 50 4 4 100 5 3 60 3 - 0 - — — 3 3 100 ---

Groningen 4 3 75 - -- -- - 1- 0 2 1 50 - - | - - - - 1- 0 1- 0 ----- -

Haarlem 7 5 71.4 _- - 1 1 100 -- - 2 2100-— j— ------------- --

's-Hertogenbosch 3 1 33.3 1- 0 — — — 1 — 0 1—0 1— 0 1 1 100 1- 0--- — - — — - -

Leeuwarden 1— 0 1 1 100 - — - 1 1 100 — — — — - — — — — 1— 0 — — — -- —— - —

Leiden 2 1 60 - 6 6 100 — -- — - — — — — — ------ — - — — — —

Maastricht 4.2 50 — — — — — — — — _ — — — — _____ — __ _ ____ — _____

Nijmegen 2-0------ - 3 1 33.3 2 2 100 - -- -- - - -- -- -- -- -- -

Rotterdam 15 12 80 3 2 66 6 - — — 6 6 100 6 5 83.3 3 3 100 3 3 100 2 2 100 ----- — 3 1 33.3

Utrecht . . . , 4 3 75 - -- -- - 3 1 333 4 3 75 - -- -- -- -- -- -- -- -- -

Dordrecht. Gasbedrijf en Hoogdrukwaterleiding gecombineerd. Maastricht. Gemeentebedrijven, opgenomen onder publieke werken.

Leeuwarden. Electriciteitsbedrijf en Gasfabriek gecombineerd. Nijmegen. Gas- en waterleiding gecombineerd.

Leiden. Gas- en Electriciteitsbedrijf gecombineerd. Utrecht. Electriciteits- en trambedrijf gecombineerd.

Sluiten