Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53e Jaargang - Nummer 8-25 Februari 1938

A. 75

DÉTNGENTEÜR

WEEKBLAD GEWIJD AAN DE TECHNIEK EN DE ECONOMIE VANOFENB^B^^— Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en van de Vereeniging van Delftsche J^enieurs

„.en de Ve, v. Delftsche Ing. «enen zich niet verantwoorde.ijk voor de denken in de onderden hi.dragen ontw.kke.d en toefen,

Commissie vanToezicht: dr. ir. G. W. VAN H EU KELOM, oud-hoof ding.. Verantwoordelijk hoofdred'acteurVir. WOUTER COOL ;

chefvandendienstvanWegenWerkenbijdeNed.Spoorw.^ p,^^^ hoofdredacteur : ir. H. SANGSTER. - Vaste mede-

ihr.ir.C.E.W.VAN PANHUYS, oud-directeur van het Rijksbureau de naatsverv g VREEDENBURGH te Bandoeng.

ontwatering te VGravenhage, secretaris: pro, d, i, G. H. VAN MOURfK ^^^MgAyBNHAGRTeLU7»2

BROEKMAN, hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft. | Redactie fl. ^ _

^iisper iaarg.franco per Post:Voor Nederland en Wes,-fndiê/20. voor N^.OoSt,ndi8enh^

Afzonderlijke nummers: Binnenland/0,0^^ Voor administratie, abonnementen en advertentien: N.V. A. UUS l nucn a umeevc >

A. ALGEMEEN GEDEELTE 8.

tt t ^ a v t>htttt-« Observatorium te Eindhoven, door irs. H. Rinta, INHOUD: Agenda van Vergaderingen. - Bet d^. Jj^ ^ Zton van allerlei aard: Nederlandsche CheM. Wildeboer en L. C. Kamt. - Schoonheids-Dictator, door l Kei „heidscongres te Amsterdam, mische Vereeniging. Vereeniging voor Waterleidingsbelangen in^ de "\^S*ven tf Singapore. Geeentraliseerde VIHe Internationaal Wegencongres te ^^^J^^^J^^Z; onTrgrondsche treinen in Londen zonder dienst voor Gezondheidstechniek in den Staat New York^Verlenging « Maastunnel, door C. Richtmg perronverlenging. Goederendiefstallen op Amenkaansche spoorwegen B<,ck n v. . Power Conen sterkte <fer "getijden in de Zuid-Hollandsche e» Zeeuwsdie ^Znon^TtTZttute of Marine Engineers, door ferenee. Transaetions of the Second Congress onLarge Dams Ttansactionso _ berichten. - Personalia. A. v. d. T. Dr. Pmx. Georg Hamei.: Integra 1glelchun|e"l1niScne^ Economie Jaarverslag en Rekening over 1937. AanKoninklijk Instituut van Ingenieurs: Afdeeling voor lechmsche Kcono^ J^ * Vergaderingen: Kon. Instituut winsten Van de bibliotheek 1 October 1987-81 December m - ^Tn ^dschriffe.n. - Open betrekkingen, van Ingenieurs. Voorjaarsuitstap op 10 Maart 19.58. verscnenen j ^ ^

De doorsnede van het beeld van een ster is gegeven door de golflengte van het waargenomen licht en de verhouding tusschen diameter en brandpuntafstand van den spiegel. In ons geval is die doorsnede ongeveer 8 jx. Dit wordt echter alleen bereikt, wanneer het spiegelend oppervlak minder dan 0,07 p afwijkt van de ideale paraboloide. Het

AGENDA VAN VERGADERINGEN.

26 Februari 1938. Vergadering van de Afdeeling voor Technische Economie. (Zie blz. A. 64).

4 Maart 1938. Excursie van de Afdeeling voor Electrotechniek en Technische Natuurkunde. (Zie blz. A. 44).

9 Maart 1938. Vergadering van de Afdeelmg voor Petroleumtechniek. (Zie blz. A. 74).

10 Maart 1938. Uitstap van het Kon. Instituut van Ingenieurs. (Zie blz. A. 85).

25 Maart 1938. Vergadering van de Afdeeling voor Bouw- en Waterbouwkunde met excursie naar den Maastunnelbouw te Rotterdam.

31 Maart 1938. Vergadering van de Afdeeling voor Electrotechniek en Technische Natuurkunde te 's-Gravenhage.

Het dr. A. F. Philips Observatorium te Eindhoven. I. Het instrumentarium.

Door de milde gift van dr. A. F. Philips is de afdeeling Eindhoven van de Nederlandsche Vereeniging voor Meteorologie en Sterrenkunde in staat gesteld een bijzonder groot observatorium te bouwen, (fig. 1)

Het instrument, dat door eenige der leden zelf geheel is berekend en geconstrueerd, werd in de Philips fabrieken gebouwd, terwijl de spiegel door hen zelf geslepen werd.

De kijker van het observatorium is een spiegeltelescoop; de stralengang ervan is in fig. 2 aangegeven. Het van een ster komende, evenwijdig invallende licht valt door de kijkerbuis op den aan het benedeneinde geplaatsten parabolischen spiegel. Aan den voorkant hiervan wordt het licht gereflecteerd, om dan via den vlakken, onder 45° gestelden vangspiegel in de oculairopening tot een beeld samen te komen. Hier kan dit beeld door een oculair waargenomen, of op een fotografische plaat worden opgevangen en vastgelegd.

De vangspiegel onderschept dus een gedeelte van het licht, doch dit verlies bedraagt nog geen 5 % van het totaal. Het is duidelijk, dat waar het oculair aan het boveneinde van den kijker is geplaatst, de waarnemer op een m hoogte verstelbaar observatie-platform moet staan. Dit platform is zichtbaar op de foto (fig. 5).

Fig. 1. Dr. A. F. Philips Observatorium.

Sluiten