Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VR IJ DAGAVOND

347

Twee dochters van Don Francisco Lopez Suasso te 's-Gravenhage.

(Schilderij van CoNSTANTijN Netscher, 1668—1721, in de Sophia Augusta Stichting in het Suasso-[Gemeente-]Museum te Amsterdam.)

Is er wel iets zoo belangwekkend als de studie van het meestal droeve verloop: opkomst, bloe en verval eener familie van beteekenis?

Voor de Hollandsch-Portugeesche Joden zijn we min of meer in staat, dit in beeld te kunnen nagaan. Als men de portretten bestudeert, ontwaart men duidelijk, soms schrikbarend duidelijk, hoe een gezonde, ferme koopmansfamilie, tot overdreven rijkdom, luxe en z.g. adeldom gekomen, verfijnt en dan weliswaar soms de edelste loten oplevert, maar dan ook onmiddellijk teer, broos en levensarm wordt, om vervolgens te vergaan.. . .

Mogen we bijv. onze lezers hier herinneren aan het marmeren borstbeeld van Don Antonio Lopez Suasso, baron Avernas le Gras, dat we in „De Vrijdagavond" I, blz. 3 reproduceerden. Dien manlijk-forschen, trotsch-gebiedenden kop. En nu brengen we, in verband met onze karakteristiek van den schrijver van het „Hervormingsplan", een paar Haagsche freuletjes. Opgeprikte dametjes. De derde generatie. De tweede bekijke men op p. 348 en 349. Vooral Don Francisco, de vader onzer geponretteerden, ziet er nog niet physiek of psychisch uitgeput uit. Maar zie je de juffertjes goed aan, dan zijn dat eigenlijk nog aardige, guitige kinderen en heelemaal geen frêle freules. En toch : de opvoeding, het heele gewilde milieu zal ook haar blasé maken. En haar kinderen, tot welk geslacht de auteur van ons „Project" behoort, die zijn in den kern al niet meer gezond. Dat heertje, klein en al wat opgezet, dat we in ons blad II, p. 68 te kijk gaven, die Jhr. Isaac Teixeira, die staat ook in ditzelfde tijdvak.

Een familie-ontwikkeling is een oordeel en al te vaak, helaas, eene veroordeeling. En gelukkig die

man en die vrouw, die dat beseffen kunnen, èn daarnaar weten te handelen.

MATZES en CRACKERS

(met Cadeaux) uit de

N.V. Electrische Matzesfabriek „HOLLAND"

zijn de allerbeste!

Directeur: A J.v.d. HORST VALKENBURQERSTR. 89/93 TEL. 47916 - AMSTERDAM

PAUILJOEH UOHDELPflRK

Telefoon 24190 en 27595

Groote en kleine zalen voor Déjeuners, Diners, Soupers, Bals en Recepties

Dépendance Pav. Vondelpark

„AU CAVEAU PARISIEN" American-Bar en Dancing

ROOKT SPATRAH

onderschikking aan het harde Joodsche Noodlot, aan de bovenzinnelijke levenskracht van hun eigen volk is bij hen geen spoor te vinden. Zij doorpeilen ook nooit de menschelijke ziel. De menschelijke ziel is hun eigenlijk maar een rekensom. De Jood is bij hen maar een Tachlis-Jood. En wanneer de Jood meer of anders wil zijn, vinden zij hem achterlijk en bekrompen. (De grootste scheldwoorden van dit ,,Rede-verlichte" tijdperk). Daarom heeft

Sluiten