is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (2e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

390

EEN RUSSISCHE BOEREN VERGADERING.

voegt mij toe: „Je bent niet bij een preek, 't is de secretaris maar". Na het voorlezen van elk uittreksel is er een oogenblik van korte ordelijke discussie. Tengevolge van deze discussies voegen gelijkgezinden zich bij elkander; zoo ontstaat een groep van ouderen, die de anderen vinnig bestrijdt.

Ten slotte staakt de secretaris zijn lectuur. „Wat bewijst dat alles nu" vraagt er een, en een ander maakt de opmerking : „Dit schijnt verzet tegen de regeering" ; maar geen van beide vindt weêrklank.

Nu neemt de jonge boer R het woord. Het is een kleine man van een dertig jaar met een begin van een baard, half boer, half stedeling. Er is iets sympathieks in zijn wel wat meisjesachtig voorkomen en manieren. Hoewel zijn stem hoog is en hij soms krijscht, maakt hij toch wel een indruk van flinkheid en weet door zijn helder en kalm betoog de aandacht [te boeien. „Op de tafel", roept het publiek, en op de tafel leest hij een ontwerp-memorie voor, waarvan hij de aanneming aanbeveelt. Nu en dan slaat hij bij zijn toelichtingen een weinig door, maar steeds vermijdt hij met zekeren tact elke kwetsing van traditioneele gevoelens, met name van die van trouw aan den Tsaar.

Men hoore:

31 Juli 1905 J). Wij boeren, door de dorpsvereenigingen van het kanton Pryamükhino in het district Novotorozjok van het gouvernement Twer naar de kantonale vergadering afgevaardigd, hebben, krachtens het Keizerlijk Manifest van 18 Februari 1905, bij welk manifest aan alle dorps- en kantonale vergaderingen, aan alle gemeenteraden en aan de vergaderingen van Zemstwo's vergunning wordt verleend hunne nooden kenbaar te maken, besloten ter kennis te brengen van allen, die hun vaderland lief hebben, die m de belangen van het volk belang stellen en ernstig wenschen de tegenwoordige toestanden in het rijk te verbeteren, dat het voor hen onmogelijk is op den bestaanden voet te blijven voortleven.

De Russische boer heeft nooit goede tijden gekend. Rusteloos heeft hij gewerkt en werkt hij nog steeds voor Ruslands roem en macht. De kracht van de Russische monarchie, haar rijkdom,

1) Komt overeen met 13 Augustus nieuwe stijl.