is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

ROMAN-STOF IN HET OUDE EGYPTE TE VINDEN.

Toen Marcus, de beroemde leerling van Petrus, het Evangelie ging verkondigen in Egypte, nam hij aanvankelijk zijn intrek bij Israëlieten. 1 Het duurde echter niet lang, of hij kreeg een ander menschenras te bekeeren, namelijk de Egyptische boerenbevolking, die meerendeels nog blindelings zwoer bij Isis en Osiris. Aan een mij in handen gekomen papyrus ontleen ik de volgende treffende woorden, door een moeder geuit, toen haar zoon zich tot „de nieuwe leer" had laten bekeeren.

„Eenmaal had ik u de moederborst gegeven; en gij, ge hebt uwe moeder aan wanhoop ter prooi gegeven. De god, aan wien gij u hebt overgegeven, is doodend. Ga heen, om ver van Isis' heiligdom te sterven: mijn werk erken ik niet in u.

„Gij hebt uw waar gemoed doen kennen, Gij hebt den wijn gedronken van de grafplaatsen, waar men Osiris, den goeden schutsgod huldigt; en toch hebt gij u vergrepen aan Isis. Uwe vrouw heeft de goddeloosheid zóó ver gedreven, dat zij de godin Hathor „de ontuchtige" noemt. En wat hebt gij zelf gedaan? ! Gij hebt gezegd : „Hathor's rijk heeft uit in dit land: slaat haar op buik en borsten."

„Gij hebt een luchtig lied gezongen, evenals het volk. Maar gij zult zien! De mensch vergaat; maar eenmaal zal hij met Osiris ontwaken als een schim.

„De avond is voor u gekomen. Ook ik voel den dood naderen, die mij zal hereenigen met mijn moeder. Maar ook u zal Osiris niet vergeten. Als de ure daar is, zult gij in zijn doodenakker overgaan, onder de voortzweepende handen der zielen-jagers. Thans zijt gij beneveld; maar de zielen-jagers zullen u wekken! Hunne handlangers zullen u sleepen naar het groote vuur." 2

't Gebeurde evenwel niet dikwijls, dat de aanhangers van het oude geloof en die van het nieuwe zich in hun weder-

1) Wat hier van den Evangelist Marcus wordt meegedeeld, is overeenkomstig met de leer der Roomsche Kerk, maar op verre na niet bewezen, zelfs al nemen we aan, dat cr bier geen twee Marcussen in 't spel zijn. Vert.

2) Duidelijkheidshalve heb ik deze en dergelijke aanhalingen zeer vrij' vertaald. Vert.