is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

DE OUDERDOM DER ATOMEN

binding of een mengsel, waarvan de bestanddeelen onbekend zijn en waarvan de merkwaardige eigenschappen het gevolg zijn van de aanwezigheid van een uiterst kleine hoeveelheid bijmengselen. Deze laatste oefenen waarschijnlijk invloed uit, doordat zij het uiteenvallen bevorderen of gemakkelijk maken van atomen, die reeds een periode van wankelbaar evenwicht zijn ingetreden, welke men hun ouderdom zou kunnen noemen. De sterrenkundige waarnemingen, vooral die van Norman Lockyer, hebben sedert lang bewezen, dat de atomen van alle lichamen niet tegelijkertijd, maar juist op zeer verschillende tijden, gevormd zijn-, zij zijn dan ook ongelijk van leeftijd en hun uiteenvallen, hetzij uit een inwendige oorzaak of door zwakke uitwendige krachten, is misschien een rechtstreeksch gevolg van hun ouderdom.

In de omzetting van radium in helium of in eenig ander lichaam ligt niets onmogelijks, daar dergelijke omzettingen waargenomen worden in de nieuwe sterren, die plotseling maar tijdelijk aan den hemel verschijnen. Hun spectrum, dat eerst met dat der zon overeenkomt, wijzigt zich zeer snel en verandert in het spectrum der nevelvlekken, hetgeen de omzetting bewijst van de atomen, waaruit die sterren bestaan. De mogelijkheid der omzetting van radium en helium is dus zeer aannemelijk, maar niets bewijst tot nog toe dat zij in onze laboratoria werkelijk plaats gehad heeft. De scherpe oppositie van Lord Keivin dunkt mij daarom ten zeerste gerechtvaardigd.

IV

Onder de verklaringen, die tijdens de discussie over het radium, waarvan ik boven gewag maakte, zijn afgelegd, behoort ook dit woord van Soddy: „De uitstraling van arbeidsvermogen door het radium blijft voor ons een raadsel."

Zeker is dat waar zoolang men de vroegere denkbeelden huldigt, maar zoodra men de theorie aanneemt van het arbeidsvermogen der atomen, die ik reeds zoo lang verdedig, is de oplossing van dit raadsel uiterst eenvoudig. Elk lichaam, dus ook het radium, is een vergaarbak van een ontzettende hoeveelheid arbeidsvermogen, tijdens zijn vor-